Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

 

Information om elevens utveckling och studieresultat

Vårdnadshavare informeras om elevens utveckling och studieresultat via Unikum och utvecklingssamtal. Vid samtalen deltar lärare, elev, vårdnadshavare och ibland berörd fritidspersonal/specialpedagog. Samtalen ger en bild både av elevens intellektuella resultat och dess sociala kompetens. Vid samtalen upprättas en individuell utvecklingsplan (IUP) för varje elev.

Åtgärdsprogram upprättas för de elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som eleven minst ska nå till upprättas åtgärdsprogram.

 
Betyg och bedömning i grundskolan

Eleverna får betyg i samtliga ämnen från och med höstterminen i år 6. Det som bedöms inför betygssättning är elevens förmågor utifrån kunskapskraven i respektive ämne. För mer information se Skolverkets hemsida med kursplaner.

Nationella prov genomförs på vårterminen i år 3 i svenska och matematik samt i år 6 i svenska, matematik, engelska, SO och NO.

Betyg och bedömning i grundsärskolan

Eleverna får betyg i samtliga ämnen från och med höstterminen i år 6 om vårdnadshavare så önskar. Det som bedöms inför betygssättning är elevens förmågor utifrån kunskapskraven i respektive ämne. För mer information se Skolverkets hemsida med grundsärskolans kursplaner.

Nationella prov är inte obligatoriska att genomföras. Om en elev förväntas nå ett betyg enligt grundskolans kursplan kan nationellt prov genomföras.


Publicerad av: Mikael Rasmusson

Senast uppdaterad: 2017-12-12