Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ledigheter.

Ledighet för enskilda angelägenheter

Skollagen säger följande om skolplikt och ledighet:

7 kap 17 § reglerar närvaron i undervisningen:

En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.

7 kap 18 § reglerar ledighet:

En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas.

Till ovanstående lagtext finns det kommentarer om hur skrivningarna ska tolkas. När det gäller ledighet finns följande kommentar till lagen:

Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Bland de omständigheter som normalt bör beaktas kan särskilt nämnas frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen, hur angelägen ledigheten är för eleven samt om elevens fullgör sin skolplikt eller deltar i utbildningen utan att vara skolpliktig.

 

Utifrån det skollagen säger och ansvar för att ge alla elever möjlighet att nå kunskapskraven och därutöver utvecklas så långt som möjligt, är vi på Trollbäckens skolor mycket restriktiva med att bevilja ledigheter utöver loven om inte synnerliga skäl finns. Enheten tolkar kortare ledighet till max 4 dagar/läsår. Synnerliga skäl tolkas och bedöms gemensamt av enhetens ledningsgrupp.

Skolledningen


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2016-06-30

Högermeny