Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet i förskolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös förskolor

 

Enhetens uppföljningsmetoder

Efter varje termins- och läsårsslut utvärderar vi verksamheten samt när vi avslutat ett gemensamt arbetsprojekt. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge barnet möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. Vi vill att barnet ska reflektera över resultatet och se sin egen utveckling i lärandet. 

Enhetsplan (tidigare kvalitetsredovisning)
I vår årliga enhetsplan (tidigare kvalitetsredovisning) utvärderar vi det gångna årets arbete mot målen i Förskolans läroplan, Lpfö-98, och sätter upp nya mål för det kommande läsåret. Den senaste enhetsplanen hittar du till höger på sidan.Föräldra- och elevenkät
Varje år får alla föräldrar vara med och svara på en föräldraenkät. Där besvaras ett antal frågor som utgår från läroplanens mål. Dessa kan jämföras med de övergripande resultaten i Tyresö kommun. Resultaten av den senaste enkäten hittar du till höger.


Publicerad av: Susanne Widén

Senast uppdaterad: 2014-09-05