Tyck till om tyreso.se

Nyfors. Foto: Åke Lundekvist

Nyfors eller Wättingeströmmen är en i raden av strömsträckor i Tyresån, det stora sjösystemet på Södertörn som omfattar runt 35 sjöar och börjar uppe i skogarna vid Gömmaren i Huddinge.
Från sen medeltid och framåt så har strömmarna i Tyresån använts som energikälla för industriellt hantverk. I Stockholms län finns endast ett fåtal vattendrag med tillräcklig fallhöjd och vattenmängd för att kunna användas som energikälla. Fallhöjden från den ovan forsen liggande Tyresö-Flaten och ned till Albysjön är ca fem meter, en av regionens större vattenfall.

Wättinge blev Nyfors
Vid Wättingeströmmen, som forsen hette först, anlades redan på 1500-talet en hammarsmedja. Under tidens lopp följde en såg, krutkvarn, kopparhammare, pappersbruk, väveri, valsverk och kvarn. Namnet Nyfors fick forsen på 1850-talet då pappersbruket med samma namn anlades. I dag kan vi se endast vissa grunder till verksamheterna och området är kulturhistoriskt minnesmärke. Den gamla disponentvillan från pappersbrukstiden finns kvar, nu privatägd.

Strömstarar och sländor
Forssträckorna hyser den ovanliga strömstaren som vissa år lyckas med sina häckningar vid ån. Arten lever av de bottenlevande insekter, främst nattsländan Hydropsyche siltalaim, dagsländan Baetis rhodani samt olika arter av virvelmaskar.

Sörmlandsleden passerar här på sin väg från Alby naturreservat ned till Tyresta naturreservat som tar vid söder om forsen.

Nyforsområdet är upptaget i kommunens översiktsplan och naturinventering som ett område av regionalt värde med mycket höga natur- och kulturvärden. En del, den södra sidan av forsområdet ingår i Tyresta naturreservat. Arealen är ca 2 hektar.
Området ägs av kommunen som även har tillsyn över dammluckorna uppe i Tyresö-Flaten.

 
Publicerad av: Eva Tinnerholm

Senast uppdaterad: 2007-03-02

Högermeny