Tyck till om tyreso.se

Sandholmarnas naturreservat

Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde inom Erstaviken.

Panoramabild på Sandholmarna
Syftet med naturreservatet
Tillgängliggöra skärgårdsnatur för naturvärden och rekreation. Naturreservatet utgör ett exempel på ett relativt orört skärgårdslandskap i en del av Stockholms skärgård som är hårt exploaterad och är beläget inom ett större område som utgör riksintresse för kust och skärgård. Området ska förbli orört och ostört med hänsyn till områdets natur- och kulturvärden.

Syftet ska upprätthållas framför allt genom att naturreservatets föreskrifter och dess skötselplan följs av allmänhet och markägaren. 

Beslut 
Kommunstyrelsen den 1995-05-30. Fastställd den 27 september 1995 i Stockholms läns författningssamling, 01FS 1995:125.

Naturförhållanden
Naturreservatet är beläget på Brevikshalvöns södra del och består av en fastlandsdel, öarna Stora och Lilla Sandholmen samt ett vattenområde. Naturen domineras av hällmarkstallskog. På fastlandsdelen finns en smal bård av frisk blandskog i ett stråk nära stranden. Områdets naturvärde består till stor del av kustlandskapet och dess skönhet.

Friluftsliv och rekreation
Sandholmarna bjuder på fina sandstränder, parkering med informationstavla samt båtuthyrning. Vid parkeringen finns sommartid en enkel torrtoa. Inom området finns tre privata fastigheter.

Kommunikationer och tillgänglighet
Närmaste kollektiva färdmedel är buss från Brevik, ca 1,5 km. Vid huvudentrén (Öringehamnsvägen) till naturreservatet finns en parkeringsplats för personbilar anlagd. Inom områdets fastlandsdel finns en enkel gångstig som löper nära stranden söderut genom reservatet.

Naturreservatet bildat år
1995

Areal
76 ha, varav 30 hektar land.

Naturreservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun


Föreskrifter för allmänheten

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:
1.  tälta längre än ett dygn,
2.  förtöja eller förankra båt mer än ett dygn,
3.  förtöja eller förankra båt i viken söder om Öringhamn,
4.  ställa upp husvagn,
5.  göra upp eld på annan plats än de som är anvisade,
6.  bedriva organiserad lägerverksamhet utan samråd med naturvårdsförvaltaren,
7.  medföra hund eller katt som inte är kopplad,
8.  framföra cykel eller motordrivet fordon,
9.  rida,
10. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller jämförlig anordning,
11. störa djurlivet,
12. på störande sätt använda radio, tv, musikinstrument och liknande anläggningar,
13. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar samt att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter, mossor, lavar, örter och ris,
14. skada eller förstöra fast naturföremål eller ytbildning genom att borra, rista, spränga eller måla.


Föreskrifter för markägare/nyttjanderättsinnehavare

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och författningar är det förbjudet att:

1. bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi eller innehåll som att gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning,
2. anordna upplag annat än tillfälligt i samband med områdets skötsel,
3. anordna campingplats, tältplats eller liknande,
4. uppföra helt ny byggnad, brygga eller annan anläggning såväl inom mark- som vattenområde,
5. avverka träd eller buskar eller utföra andra skogliga åtgärder med undantag för vårdinsatser enligt bifogad fastställd skötselplan,
6. anlägga väg, stig eller parkeringsplats,
7. använda kemiska bekämpningsmedel, konst- eller stallgödsel,
8. plantera ut växt- eller djurarter som är främmande för svensk natur,
9. bedriva jakt förutom skyddsjakt av kanadagås, mink och rådjur,
10. göra ingrepp såsom hantering av oljor och använda andra förorenande ämnen som leder till förorening av yt- eller grundvatten.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder för de åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i naturreservatets skötselplan.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2007-01-22

Högermeny

Relaterad information

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2