Tyck till om tyreso.se

Hammarbergets naturreservat

Hammarberget instiftades som naturreservat 1993 och har en enskild markägare men är till största delen tillgänglig för allmänheten. Reservatet ligger i direkt anslutning till Tyresta naturreservat och gränsar också till Kalvfjärden.

Hammarberget är starkt kuperat, mycket omväxlande och naturskönt. Det finns ädellövskogsklädda branter som avskärmar själva berget från den omgivande åkermarken vid Stormyra.

Uppe på berget så breder sig Hammarängen ut sig mot norr och väster. De centrala delarna består av blandskog med mycket ek och hassel. Den norra delen består av tät asp- och björkskog med inslag av ek.

Egentligen hör området till ett större sammanhållet riksobjekt för naturvården som består av förutom Hammarberget även Brakmaren och Stormyraområdet. Området finns utpekat i den nationella naturvårdsplanen från naturvårdsverket.

De sydvästexponerade sluttningarna mot Stormyra och Hammarängen är mycket artrika på olika kärlväxter. I de här områdena har kommunen vid inventeringar under 1990-talet funnit ett stort antal sällsynta svamparter.

Jämförliga områden finns det mycket sparsamt med i regionen. Ledarön i Södertälje kommun och Häringe-Hammerstaområdet i Haninge är de områden som är jämförbara.

Naturreservatet bildat år
1993

Areal
58 ha totalt, varav 38 ha land

Reservatsförvaltare
Länsstyrelsen i Stockholms län

Markägare
Enskild

Mer information

Läs mer om Hammarberget i kommunens naturinventering som du hittar på sidan Naturvård.

Länk till ordningsföreskrifter för Hammarbergets naturreservat.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny