Tyck till om tyreso.se

Dyviks lövängars naturreservat

Reservatets slåtterängar började hävdas igen under mitten av 1980-talet, efter många års nedlagd skötsel. Området är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området.

 Källgren slåtter vid dyvikDyviks lövängar med Korpberget i bakgrunden. Foto: Källgren.

Mycket välkommen att delta i årets verksamhet - antingen Du vill lära Dig mer om kulturlandskapets traditionella vård och ekologi eller om Du bara vill få meningsfull och trevlig motion genom en aktiv miljövårdsinsats. Det blir nu 33 år sedan arbetsgruppen började återställa det mycket artrika och vackra lövängsområdet som idag är naturreservat. Samling vid redskapsboden väster om Dyviksmaren. Redskap finns på plats. Ta med arbetshandskar och oömma kläder. Arbetet på lövängarna sker på egen risk för deltagare över 18 års ålder. För yngre deltagare sker arbetet under målsmans/lärares ansvar.
Upplysningar ges av Harald Berg 08-7707061 eller Ulf Johansson 08-7120968, Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

 

 Program för slåtter vid Dyviks lövängar 2018

Lördag 21 april kl. 10.00 Fagning
Nedfallna kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans med löv och annan förna till högar som bränns eller komposteras. Syftet är att underlätta slåttern, minska mossbildningen och att påverka näringsbalansen så att ängsfloran gynnas. Medtag förtäring och dryck.

Lördag 9 juni kl. 10.00 Förslåtter
Högvuxen vegetation (vass och högvuxna gräs) slås med lie och räfsas undan. Syftet är att gynna spädare och mer lågvuxna och konkurrenssvaga arter.
10.00 Presentation av lövängarna.
12.00 I anslutning till lunchen berättar natur- och kulturvårdaren Catharina Österman om hur man transporterade och torkade hö med gamla metoder och redskap.
Efter lunchen blir det en blomstervandring i området.
Medtag förtäring – inklusive mycket vätska om det är varmt.

Lördag 28 juli kl. 09.30 Liekurs och slåtter kl. 10.00
09.30 ges en allmän nybörjarintroduktion om liehantering.
10.00 Vi slår ängarna med lie och höet räfsas ihop och forslas bort.
Spelmansmusik i gammal god tradition!
12.00 Föreningen bjuder på traditionsenlig slåtterlunch.

Lördag 4 augusti kl. 09.30 Liekurs och slåtter kl. 10.00
09.30 Instruktion för den som önskar veta hur man hanterar en lie.
10.00 Vi slår de ängspartier som vi inte hann med den 28 juli.
12.00 Föreningen bjuder på lättare förtäring.

Lördag 1 september kl. 10.00 Lövtäkt, årsmöte, höstslåtter
Efterslåtter med lie och räfsa av vissa högvuxna partier som djuren inte betat av. Traditionell hamling och lövtäkt av några askar och andra lövträd.
Årsmötet hålles i anslutning till lunchpausen. Medtag förtäring.

Lördag 6 oktober kl. 10: Höstarbete
Gallring och röjning av träd, buskar och sly för att få en bättre balans mellan ljus och skugga på ängarna.
Eldning av ris om vädret tillåter.
Medtag förtäring och dryck.                                                                                                                           

Skriv ut programmet för Dyviks lövängar 2018

Observera - under hösten går en grupp får på bete vid Lövängarna, några av djuren kan vara lite nyfikna och närgångna.

Läs mer om naturreservatet

Folder Dyviks lövängars naturreservat

 

Fakta om naturreservatet

Naturreservatet beslutades år 2011, invigdes år 2012.
Areal: 19 ha.
Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområden sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar.
Markägare: Tyresö kommun.

Naturreservatet bidrar till att uppfylla sex av de nationella miljökvalitetsmålen:

 • ingen övergödning
 • god bebyggd miljö
 • hav i balans samt levande kust och skärgård
 • levande skogar
 • ett rikt odlingslandskap
 • ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservatet bidrar också till motsvarande regionala miljömål som antogs 2006 för Stockholms län.

Området finns med i det program för den nationella satsning i storstadslänen för skydd av tätortsnära natur (Aldrig långt till naturen, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2003:20).

 

Föreskrifter för Dyviks lövängars naturreservat

Antagna vid beslut i Tyresö kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 120.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Plocka eller gräva upp växter.
 2. Ha okopplad hund eller annat husdjur.
 3. Elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får användas.
 4. Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer.
 5. Utan kommunens tillstånd anordna tävling.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Använda musikanläggning eller liknande på ett störande sätt (tomtägareföreningens midsommarfirande är tillåtet).
 8. Tälta eller campa längre tid än ett dygn och på annan plats än den västra delen av Sandängen.
 9. Framföra cykel, moped eller annat fordon i terrängen (gäller inte närboende med avtal eller servitutsrätt).
 10. Skada eller ta bort naturföremål eller mark.
 11. Skada levande eller döda träd och buskar.
 12. Montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen. l Fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 april–15 juni.
 13. Färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan reservatsförvaltarens tillstånd.
 14. Parkera motorfordon annat än på anvisad p-plats.
 15. Rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.

Skötselplan
Till reservatet finns en skötselplan som anger vad som är bra skötsel i de områden där detta krävs för att upprätthålla de kulturpräglade naturvärdena.


Publicerad av: goran.bardun@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-06-15

Högermeny

Kontakt

Dyviks Lövängar

Föreningen
Ulf Johansson eller Harald Berg
Postadress:
 • 08-712 09 68 eller 08-770 70 61

Kontakt

Översiktsplaneringsenheten

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2