Tyck till om tyreso.se

Alby naturreservat

Alby naturreservat bildades 1975, utökades 2001. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning, i enlighet med reservatets beslutade syfte.

 Fatburen Sjön Fatburen i Alby naturreservat.

Reservatet består av skogs- och jordbruksmarker, de senare till största delen ängs- och hagmarker. Fnyskbäcken rinner meandrande söderut genom ett skogsparti, ut i de öppna markerna ner mot gårdarna Uddby och Alby. Här är också landskapet mycket vackert. Sörmlandsleden löper från norr genom reservatet ned mot Nyfors. I områdets norra del finns sedan 1998 Kolardammarna, som är en dagvattenanläggning för att rena Fnyskbäckens vatten som rinner från centrala Bollmora till Albysjön. 

Albyområdet ger möjlighet till ett antal friluftsaktiviteter - här finns skidspår, promenadstråk, badplats samt en stor pulkabacke. På helgerna är Uddby gård öppen för besök i ladugården. I norr är Fårdala ridskola belägen. För övrigt finns mycket av kulturellt intresse i området: Ahlstorps båtsmanstorp där det hålls slåtter sommartid, Uddby gård och Alby gård samt ett antal forngravar i reservatets södra del från vikingatid. Alby gård med närområde är reservatets friluftsgård.

Slåtter Ahlstorp 2014 
Slåtter vid Ahlstorp
Sedan 2011 hålls slåtterdagar för alla intresserade vid det gamla båtsmanstorpet. Andra lördagen i augusti är ordinarie slåtterdag årligen. Såtterdagarna brukar vara välbesökta och allt fler upptäcker glädjen med att utföra ett kulturarbete samtidigt som vi gynnar den biologiska mångfalden! Se vidare på kommunens hemsida och i lokalpress när dagen närmar sig. Välkomna!

 

 

KolardammenDagvattenanläggningen Kolardammarna ligger inom reservatet.

 

Naturreservatet bildat år 
1975, utvidgades 2001

Areal
287 ha

Reservatsförvaltare
Tyresö kommun

Markägare
Tyresö kommun och en mindre del Tyresö Strands markägareförening.

 

Föreskrifter för Alby naturreservat, Tyresö kommun

Ordningsföreskrifter för allmänheten med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

1. förstöra eller skada berg, jord eller sten genom att borra, hacka, spränga, rista, gräva, måla eller liknande

2. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar eller att skada vegetationen i övrigt genom att gräva upp växter såsom ris, örter, mossor eller lavar eller ta bort vedlevande svampar

3. störa djurlivet t. ex. genom att klättra i boträd, fånga eller döda däggdjur, fåglar, kräldjur eller groddjur)

4. fånga och insamla ryggradslösa djur

5. medföra okopplad hund eller annat husdjur

6. elda annat än på anvisad plats

7. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift

8. använda ljudanläggning på störande sätt

9. rida annat än på vägar eller stigar som är skyltade för detta ändamål

10. cykla annat än på körvägar och på markerade gång- och cykelvägar

11. framföra moped annat än på körvägar

12. att tälta eller på annat sätt bedriva camping i organiserad grupp, på annan plats än vad naturvårdsförvaltaren anger. Tältning förbjuden på Rävnäset.

 

Föreskrifter om markägarens inskränkningar i rätten att nyttja fastigheten med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det förbjudet att:

1. ta bort eller upparbeta dött träd eller vindfälle,

2. avverka eller utföra andra skogliga åtgärder annat än naturvårdsåtgärder som anges i skötselplanen,

3. bedriva täkt eller annan verksamhet som kan förändra områdets topografi som att gräva, spränga, schakta, dika, utfylla, tippa eller utföra annan mekanisk markbearbetning,

4. anordna upplag,

5. uppföra mast,

6. kalka, använda kemiska bekämpningsmedel eller gödselmedel,

7. införa för området främmande växt- eller djurart,

8. anlägga campingplats.

Utan kommunstyrelsens tillstånd är det förbjudet att:

9. dra fram ledningar i luft, mark och vatten, 

10. anlägga väg eller motsvarande,

11. uppföra byggnad eller anläggning i anslutning till befintlig bebyggelse eller anläggning,

12. uppföra stängsel eller andra hägnader än betesstängsel.

Föreskrifterna ska inte utgöra hinder mot

-  åtgärder som är nödvändiga i samband med områdets skötsel och som anges i skötselplan,

-  åtgärder för skötsel av vägar och ledningsgator,

-  normal skötsel av arrenderad tomt.

 

Föreskrifter med stod av 7 kap. 6§ miljöbalken om skyldighet att tåla visst intrång för markägaren. 

Markägare, arrendator och annan innehavare av särskild rätt till marken förpliktigas tåla att följande anordningar utförs och åtgärder vidtas för att tillgodose syftet med reservatet.

1. Utmärkning av reservatets gränser samt uppsättning av reservatsskyltar och övriga upplysningar,

2. naturvårdande skogsavverkning, röjning eller gallring enligt skötselplan. Avverkat virke får tillgodogöras av förvaltaren i områdets skötsel,

3. undersökningar av växt- eller djurlivet i reservatet enligt vad som anges i skötselplan eller sanktioneras av kommunens ekolog.

4. mindre kompletteringar av informations- och friluftsverksamheterna i reservatet. Åtgärderna får inte motverka naturvårdens syften för området.

 

------


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2017-12-15

Högermeny