Tyck till om tyreso.se

Dyviks lövängars naturreservat

Reservatets slåtterängar började hävdas igen under mitten av 1980-talet, efter många års nedlagd skötsel. Området är beläget nästan längst ut på Brevikshalvön. Det är ett tilltalande kulturpräglat landskap som möter dig när du kommer till området.

 Källgren slåtter vid dyvikDyviks lövängar med Korpberget i bakgrunden. Foto: Källgren.

Nytt program för föreningens skötseldagar under 2017 kommer i god tid före verksamhetsstart. Arbetsgruppen Dyviks lövängar har skötseldagar under ett antal lördagar under året och alla är välkomna att vara med och delta.  Under 2016 hölls arbetsdagar:

23 april 10:00 Fagning
Nedfallna kvistar och grenar räfsas ihop tillsammans med löv och annan förna till högar som bränns eller komposteras. 

11 juni 10:00 Förslåtter
Presentation av lövängarna, visning av olika modeller av mans- och kvinnoräfsor samt blomstervandring i området.

23 juli 10:00 Slåtter
Föreningen bjuder på traditionsenlig slåtterlunch. Spelmansmusik i gammal god tradition. Nybörjar-introduktion om liehantering

6 augusti 10:00 Slåtter
Föreningen bjuder på traditionsenlig slåtterlunch . Instruktion hur man hanterar en lie. Berättelser om ”Ängsflorans utveckling på Dyviks Lövängar sedan 1984”. 

3 september 10:00 Lövtäkt, årsmöte, eventuellt höstslåtter
Efterslåtter med lie och räfsa av vissa högvuxna partier som djuren inte betat av. Årsmötet hålls i anslutning till lunchpausen.  

1 oktober 10:00 Höstarbete
Vi lottar ut en höräfsa bland de som är närvarande.

Läs hela programmet för Dyviks lövängar 2016 utgivet av Arbetsgruppen Dyviks lövängar.

Observera - under hösten går en grupp får på bete vid Lövängarna, några av djuren kan vara lite nyfikna och närgångna.


Läs mer om naturreservatet

Folder Dyviks lövängars naturreservat

 

Fakta om naturreservatet

Naturreservatet bildades år 2011, invigdes 2012
Areal: 19 ha
Reservatsförvaltare: Tyresö kommun, lövängsområdena sköts av Arbetsgruppen Dyviks lövängar.
Markägare: Tyresö kommun

Naturreservatet bidrar till att uppfylla sex av de nationella miljökvalitetsmålen:

god bebyggd miljö

 • ingen övergödning
 • hav i balans samt levande kust och skärgård
 • levande skogar
 • ett rikt odlingslandskap
 • ett rikt växt- och djurliv.

Naturreservatet uppfyller också motsvarande regionala miljömål som antogs 2006 för Stockholms län.

Området finns med i det program för den nationella satsning i storstadslänen för skydd av tätortsnära natur (Aldrig långt till naturen, Länsstyrelsen i Stockholms län, rapport 2003:20).

 

Föreskrifter för Dyviks lövängars naturreservat

Antagna vid beslut i Tyresö kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 120.

Utöver föreskrifter och förbud i lagar och andra författningar är det för allmänheten förbjudet att:

 1. Plocka eller gräva upp växter.
 2. Ha okopplad hund eller annat husdjur.
 3. Elda annat än på anvisad plats. Enbart utlagd eller medhavd ved får användas.
 4. Utan kommunens tillstånd anordna lägerverksamhet för över 40 personer.
 5. Utan kommunens tillstånd anordna tävling.
 6. Medvetet störa djurlivet.
 7. Använda musikanläggning eller liknande på ett störande sätt (tomtägareföreningens midsommarfirande är tillåtet).
 8. Tälta eller campa längre tid än ett dygn och på annan plats än den västra delen av Sandängen.
 9. Framföra cykel, moped eller annat fordon i terrängen (gäller inte närboende med avtal eller servitutsrätt).
 10. Skada eller ta bort naturföremål eller mark.
 11. Skada levande eller döda träd och buskar.
 12. Montera permanenta firningsankare runt träd på Korpberget och bergbrant öster om Dyviksuddsvägen. l Fiska i Dyviksmaren, kanalen ut till Ällmorafjärden samt dess inlopp under 1 april–15 juni.
 13. Färdas med båt eller liknande inom Dyviksmaren och Furuholmsfladen utan reservatsförvaltarens tillstånd.
 14. Parkera motorfordon annat än på anvisad p-plats.
 15. Rida annat än på väg avsedd för fordonstrafik.

Skötselplan
Till reservatet finns en skötselplan som anger vad som är bra skötsel i de områden där detta krävs för att upprätthålla de kulturpräglade naturvärdena.


Publicerad av: Göran Bardun

Senast uppdaterad: 2016-12-16

Högermeny

Kontakt

Dyviks Lövängar

Föreningen
Ulf Johansson eller Harald Berg
Postadress:
 • 08-712 09 68 eller 08-770 70 61

Kontakt

Planavdelningen

Kommunekolog
Göran Bardun
Postadress:
Tyresö kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2