Tyck till om tyreso.se

Text om Trollbäcken - Hanviken från 1989

De tre små villa- och sportstugemiljöerna i Hanviken är de sista återstående sammanhängande områdena med den ursprungliga småhusbebyggelsen i Trollbäcken. Hanvikens by är ett fint och karakteristiskt exempel på ett mindre grupphusområde från början av 1960-talet.

1910 köpte Mellersta Sveriges Egnahems AB Kumla gård och började följande år att stycka och sälja av egendomen för sommarstuge- och egnahemsbebyggelse (Se vidare avsnittet "Tyresö blir fritidsområde för stockholmarna" i kapitlet "Tyresö genom tiderna"). Det dröjde dock till 1920– och 1930-talen innan exploateringen tog ordentlig fart. I norra delen av Kumla, som fick namnet Hanvikens egnahemsområde, fanns endast 26 hus i slutet av 1920-talet, varav endast knappt hälften var permanent bebodda villor. Under 1930-talet byggdes hus, främst villor, i allt snabbare takt och i slutet av 1940-talet var området i stort sett fullt bebyggt. Därefter har utvecklingen i Trollbäcken, som Hanviken och Kumla villaområden fick som gemensamt namn 1947, kännetecknats av förtätningar med nya villor, rivning eller ombyggnad av sommarstugorna till åretruntbostäder och om- och tillbyggnad av de äldre oftast relativt små egnahemshusen. Förändringarna har i hög grad följt utbyggnaden av vatten- och avloppsnätet i området som påbörjades 1949. Idag finns därför mycket lite kvar av den äldre bebyggelsen i Trollbäcken. Endast i det gamla Hanviken har några mindre områden med tidiga villor (område 6 och 7:1) och sommarstugor (område 7:2) bevarats. Villorna som troligen uppförts under främst 1920- och 1930-talen är typiska enkla egnahemshus från denna tid med rektangulärt plan, panelade fasader och sadel- eller mansardtak klätt med tegel. Äldst är troligen det välbevarade Krokvägen 11 som troligen är uppförd redan under 1910-talet. Väl i behåll är också de tre små sommarstugorna vid korsningen Törnes väg -Jungfruvägen som eventuellt är från samma tid. De påminner med sina faluröda panelväggar, vita lister och omfattningar samt tegelklädda sadeltak mycket om tidens enkla kolonistugor.

Under 1950- och 1960-talet uppfördes några mindre grupphusområden i Trollbäcken. Det största av dessa, Hanvikens by, som tillkom 1960-61 på en hittills obebyggd tomt mitt i Hanviken är ett tidstypiskt kedjehusområde. Byggnadsplanen för området som fastställdes 1959 hade upprättats av Eglers stadsplanebyrå och husen ritats av Ytonghus, på uppdrag av byggnadsfirman Robert Dimling som ägde marken. Hustypen - en 1 och ½ plans, närmast kvadratisk villa med ljusa putsade fasader och tegelklätt sadeltak - var en av de vanligaste under 1950-talet. De närmare 50-talet husen är sammankopplade med garagebyggnader och ligger vända med gavlarna ut mot gatorna.

Texten är skriven av Peter Bratt 1989 i boken "Tyresö kulturhistoriska miljöer"


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-18

Högermeny