Tyck till om tyreso.se

Uddby gård

Uddby gård ligger fortfarande längs den gamla byvägen och lantbruket har en lång obruten kontinuitet. Uddby är en av få gårdar i kommunen som bedriver jordbruk och har sedan mars 2016 en ny arrendator med flera nya verksamheter.

Gården ägs av Tyresö kommun som köpte den år 1968 av arvingarna till Tyresö gods.  Familjen Magnusson arrenderade gården och bedrev lantbruk här i flera generationer mellan 1929 fram till mars 2016. 

Bit av Bodings karta från 1749

Utsnitt av Gabriel Bodings karta från 1749 där man ser Uddby, omgivet av åker och äng. Längst ner skymtar bruksbyggnader i Nyfors.


Uddby och Alby nämns första gången i skriftligt material år 1409 och ingår då i Tyresö gods. Uddby var vid denna tid en liten by om två gårdar. I stort sett alla gårdar i Tyresö bestod av ett boningshus och några ekonomibyggnader. Husen var ursprungligen timrade, omålade och hade torvtak. Jordbruket har i stort sett fungerat likadant från vikingatid till in på 1800-talet. Troligen har man använt sig av tvåsäde i östra Sverige redan under järnåldern. Vartannat år låg då marken i träda så att djuren kunde beta där och korn var det vanligaste sädesslaget. Eftersom boskapen var viktigast, var ängsmarken större än åkermarken i Uddby. Boskapen gav kött och mjölk men också gödsel. Överskott av smör, kött och ägg såldes på marknaderna i Stockholm och för pengarna kunde man köpa sådant som inte producerades på gården, till exempel tyg, salt och järnsmide.


Under 1800-talet förändrades jordbruket, bland annat genom förordningen om laga skifte 1827. Tidigare hade bönderna en del av varje åker men nu slogs odlingslotterna ihop till allt större åkrar. Gården Gimmerstas mark kom att slås ihop med Uddby som dock inte genomgick några större förändringar. Jordbruket moderniserades genom att man gick över till cirkulationsbruk, vilket bidrog till att allt större ytor odlades upp. Åkrar stenröjdes och med stålplogen kunde man bruka tyngre lerjordar. Åkermarkerna växte på ängsmarkernas bekostnad och det storskaliga jordbruket gav bättre avkastning. Uddby gård var först i Tyresö med att skaffa traktor, som inköptes 1946.


Byggnaderna på gården har förstås byggts om och förändrats många gånger under gårdens historia och efter skiftande behov, men än idag ligger Uddby kvar längs den gamla byvägen mellan Tyresövägen och Alby med flera byggnader från 1800-talet. Idag pågår en rad förändringar av gårdsmiljön i syfte att göra den mer tillgänglig som visningsgård.


Publicerad av: Lena Guthe

Senast uppdaterad: 2017-09-14

Högermeny

Trycksaker

Trycksaker

På biblioteket och servicecenter finns böcker och broschyrer om Tyresö att köpa. Biblioteket har även böcker om Tyresö att låna. Välkommen!

Var?

Var?

Välj "Kulturhistoriska miljöer" på kommunens webbkarta. Då får du upp en lista över de områden som du kan läsa mer om här och en karta över var de ligger.