Tyck till om tyreso.se

Skapande skola

Kulturrådet har beviljat Tyresö kommun bidrag för projektet Skapande skola för 2017-2018. 600 000 kronor är öronmärkta för kulturinsatser och fördelas på de sju skolor som ansökt om medel.

Skapande skolaFoto: Bengt Elmerstad

Skapande skola är regeringens satsning på att alla elever ska få möta olika kulturformer genom skolan, eftersom skolan har möjlighet att nå alla barn och unga, oavsett familjens resurser och bakgrund. Bidraget för Skapande skola läsåret 17/18 i Tyresö kommun kommer bland annat gå till besök på museer, scenkonstföreställningar med tillhörande workshops, filmskapande, skrivkurser och författarträffar.

Barns och ungas rätt till kultur är en prioriterad fråga i den nationella kulturpolitiken. Kulturrådet anser att kultur i skolan har en mycket viktig roll för att locka fram kreativiteten hos eleverna. Skapande skola är till för att ge möjligheter för pedagogerna att integrera kultur med de övriga ämnena i skolan.

Ändrade riktlinjer från Kulturrådet

Inför ansökan för läsåret 17/18 lyfte Kulturrådet vikten av att skapa en ansökan i dialog och samarbete med skolor och elever, samt att prioritera vissa områden eller årskurser där Skapande skola-projekt kunde förväntas ha särskild betydelse. Detta gjorde att den metod som samordnaren för Skapande skola i Tyresö kommun tidigare arbetat fram och använt sig av, med en kulturplan gällande alla skolor och årskurser, gjordes om. Rektorer, lärare och kulturombud fick istället komma med egna förslag och idéer på aktiviteter att söka medel för, vilka samlades ihop och skickades in i samarbete mellan samordnare för Skapande skola på avdelningen kultur och bibliotek, verksamhetschef för grundskolan Tyresö samt utredare på barn- och utbildningsförvaltningen.

Delaktighet från skolorna av största vikt

Under hösten påbörjas arbetet med ansökan för läsåret 18/19. Målet är att samtliga skolor i kommunen engageras i ansökan, och att dialogen kring Skapande skola fördjupas mellan samordnare och skolorna, genom kulturombud bland såväl personal som elever.

Mer om Skapande skola

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats:
http://www.kulturradet.se/bidrag/skapande-skola/


Publicerad av: Kristina Erdholm

Senast uppdaterad: 2017-11-07

Högermeny