Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Överenskommelser med fastighetsägare

 

Frågor och svar

  • Markinlösen

    För att kunna bredda vägen behöver kommunen köpa in mindre markområden av en del fastighetsägare, så kallade markinlösen. Att kommunen behöver köpa aktuell mark fastställdes i detaljplanen. Kommunen träffar överenskommelser med berörda fastighetsägare om att köpa mark för att bredda gaturummet. Marköverföringen utförs sedan av Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. 

    Släntmedgivande

    Kommunen behöver träffa överenskommelser om släntmedgivande (där det finns Z-områden enligt detaljplanen) med berörda fastighetsägare. Det här avser mark på vilken en engångsåtgärd behöver ske i samband med vägutbyggnaden och som är nödvändig för att stabilisera vägkroppen. Kommunen köper inte marken, utan träffar överenskommelse om att ha en slänt på privat fastighetsmark. Detta avtal registreras sedan på respektive fastighet i fastighetsregistret.

    Ersättning

    I båda dessa fall (släntmedgivande och markinlösen) betalar kommunen ersättning till respektive fastighetsägare samt står för kostnaden för lantmäteriförrättningen respektive kostnad för inskrivning av släntmedgivande i fastighetsregistret.

    Ersättning betalas senast en månad efter att överenskommelsen har träffats, förutsatt att kommunen får korrekta uppgifter om vart utbetalning ska ske. Ersättning betalas dels för marken och i vissa fall även för tomtanläggningar (till exempel staket, grindstolpar och växtlighet) som är av väsentlig betydelse för fastigheten och som finns inom aktuellt område.


Högermeny