Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Mer information om arbetet

 

Mer information om arbetet

 • Överenskommelser med fastighetsägare

  Markinlösen

  För att kunna bredda vägen behöver kommunen köpa in mindre markområden av en del fastighetsägare, så kallade markinlösen. Att kommunen behöver köpa aktuell mark fastställdes i detaljplanen. Kommunen träffar överenskommelser med berörda fastighetsägare om att köpa mark för att bredda gaturummet. Marköverföringen utförs sedan av Lantmäteriet genom en lantmäteriförrättning. 

  Släntmedgivande

  Kommunen behöver träffa överenskommelser om släntmedgivande (där det finns Z-områden enligt detaljplanen) med berörda fastighetsägare. Det här avser mark på vilken en engångsåtgärd behöver ske i samband med vägutbyggnaden och som är nödvändig för att stabilisera vägkroppen. Kommunen köper inte marken, utan träffar överenskommelse om att ha en slänt på privat fastighetsmark. Detta avtal registreras sedan på respektive fastighet i fastighetsregistret.

  Ersättning

  I båda dessa fall (släntmedgivande och markinlösen) betalar kommunen ersättning till respektive fastighetsägare samt står för kostnaden för lantmäteriförrättningen respektive kostnad för inskrivning av släntmedgivande i fastighetsregistret.

  Ersättning betalas senast en månad efter att överenskommelsen har träffats, förutsatt att kommunen får korrekta uppgifter om vart utbetalning ska ske. Ersättning betalas dels för marken och i vissa fall även för tomtanläggningar (till exempel staket, grindstolpar och växtlighet) som är av väsentlig betydelse för fastigheten och som finns inom aktuellt område.

 • Anläggningar på kommunens mark

  Staket, grindstolpar, häck eller dylikt som i dag är placerade utanför den egna fastighetsgränsen, alltså på kommunens mark, och som ni önskar behålla, måste vara bort innan entreprenadstart.

  Om det råder oklarhet var gränsen mellan er fastighet och kommunens går så kan ni göra en gränsutvisning. Sådan kan beställas här. 

 • Infart till din fastighet

  Kommunen iordningställer en infart med trumma per fastighet, enligt Tyresö vägförenings riktlinjer (Tyresö ga:3). 

 • Tyresö vägförening

  Under våren 2017 tog Tyresö kommun över drift- och underhåll av vägarna inom detaljplan Brobänken. Kommunen har tillsammans med Tyresö vägförening ansökt om en omprövning av Tyresö ga:3 hos Lantmäteriet. Detta innebär att fastigheterna inom detaljplanen Brobänken kommer att utträda ur vägföreningen. 

 • Bygglov

  För bostäder på kvartersmark (markerat med B på plankartan) börjar genomförandetiden att gälla tre år efter det att planen har vunnit laga kraft (juli 2016). För dig som vill söka bygglov enligt detaljplanen innebär detta att det är först då genomförandetiden börjar gälla som du kan få bygglov enligt detaljplanen. Bygglov för mindre tillbyggnader eller komplementbyggnader ges däremot från dess att detaljplanen vann laga kraft.    

 • Debitering av gatukostnad och VA

  Detta sker tidigast då entreprenadarbetena är besiktade och godkända i sin helhet. Debitering av gatukostnad sker i enlighet med laga kraft vunnen gatukostnadsutredning. Debitering av vatten och avlopp sker enligt då gällande VA-taxa. Läs mer om detta här. Det är möjligt att få anstånd och/eller lån för dessa kostnader, mer information om det hittar ni här.  

 • Båtklubbar

  Inom området finns ett flertal båtklubbar upplåtna med arrendeavtal. Om arrendeavtalet inte är uppsagt för omförhandling kommer detta att ske under senare delen av 2017. I det omförhandlade arrendeavtalet kommer betalning av gatukostnad ske i enlighet med gatukostnadsutredning. 

 • Köp av kommunens mark

  För vissa fastigheter inom detaljplanen finns det möjlighet att köpa mark från kommunen, så kallad tillköpsmark. För att få information om hur detta genomförs kontakta exploateringsingenjören i projektet.  


Publicerad av: Karl.Schriver-Abeln@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-08-23

Högermeny