Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Frågor och svar om Brakmarsvägen

Här får du svar på de vanligaste frågorna som vi får in. Hittar du inte svar på din fråga här eller på tyreso.se/brakmarsvagen så är du välkommen att e-posta till oss.

 

Vanliga frågor och svar

 • Ingen uppröjning vid Follbrinken

  Fastighet 1:544 är kommunens och ligger i ”område av skyddsvärda träd”. Endast viss slyröjning och upprensning får göras, skuggande träd och döda träd både på land och i vattnet är gynnsamt för faunan i bäcken.

  Follbrinksströmmens fåra (Tyresån) är ett naturlandskap som ska få utvecklas i fred så långt som möjligt. Denna del av slottsområdet är inte någon park utan mer otämjd del av området. Vattnet tar över tid lite olika vägar genom området, det byggs upp sandbankar och strömfåran flyttar sig något då och då. En hel del död ved i ån är som sagt av godo för både fauna och flora.  

  Se Länsstyrelsen definierade träd i området med skyddsvärda träd

 • Ska gång/cykelvägen bli grus eller asfalt?

  Den nya gång och cykelvägen längs med Brakmarsvägen kommer att bestå av ett slitlager asfalt.

 • Hur påverkas skolskjutsarna?

  Under byggtiden kommer vi se till att skolbussen kan komma fram, OM det vi något tillfälle bli svårt att komma fram, så ordnar vi med personbilar som hämtar barnen och kör fram dem till skolbussen som väntar vid början av Brakmarsvägen.  

 • Hur ska utryckningsfordon komma fram?

  Utryckningsfordon som ambulans och brandbilar får kontinuerligt information från oss och har kontakt med entreprenören om framkomligheten. 

 • När används ersättningsvägarna?

  Ersättningsvägarna kommer användas för att kunna bygga om på Brakmarsvägen, vi informerar om när det blir aktuellt. Håll koll på tyreso.se/brakmarsvagen

  Vi skyltar upp på de aktuella vägarna för att få ned hastigheterna, om det inte hjälper så får vi sätta upp farthinder/fartgupp. 

 • Så får du bygga i väntan på att detaljplanen är färdigbyggd

  Attefallsreglerna ger boende möjlighet att bygga till och nytt i väntan på att nya detaljplaner ska bli klara. Tyresö kommun försöker i möjligaste mån gå alla anmälningar till mötes. Tänk på att startbesked krävs innan arbetet får påbörjas. 

  Attefallsreglerna tillåter att du får bygga utöver detaljplanen eftersom dessa ärenden klassas som bygglovsbefriade. Du måste dock göra en anmälan och få ett startbesked innan arbetet startar. Snittkostnaden för att få ett startbesked är 4 000 kronor.

  Attefallsåtgärderna omfattas av i princip samma prövning som vid en bygglovsansökan. Det innebär att kommunen prövar byggets anpassning till omgivning, befintlig byggnad och stadsbild. Det får heller inte innebära olägenhet för grannar. Dessutom måste de tekniska egenskapskraven i Boverkets byggregler uppfyllas.
  Läs mer om Attefall

 • Etableringsplats vid Raksta

  Ytan längst upp kommer att användas för lagring av stora rullar med fiberkabel som ska användas i området vid fiberutbyggnad, Bäcks installation har det uppdraget för Skanova. Resterande yta är tänkt för arbetsbodar och byggmaterial.  

 • Vilken vägbärighetsklass gäller för Solbergaområdet?

  Efter det att ombyggnaden av Brakmarsvägen är klar så gäller BK1, BK2 på lokalgator och BK3 på övriga vägnätet. 

 • Byggs en separerad gång- och cykelbanan längs med Fatburen?

  Vi anlägger en gång- och cykelbana längs med hela Brakmarsvägen, den kommer inte att vara åtskild från vägbanan mer än med kantstenslinjen. Anledningen till detta är de kostnaderna för markförstärkningar som kommer att krävas, då marken är alldeles för instabil längs med sjön fatburen, för att anlägga ett promenadstråk.

  Kostnaderna står inte i proportion till kostnaden för gång och cykelbanan, men att vi får en mer trafiksäker lösning råder inga tvivel och förhoppningsvis tilltalar alla dem som trafikerar Brakmarsvägen. 

 • De röjer utmed vår väg, var ska vi ställa brevlådan?

  Svevia kommer i god tid att erbjuda er en tillfällig brevlåda, som antingen kommer att flyttas till uppsamlingsplats eller flyttas till lämpligt ställe i anslutning till tomten. 

 • Har vi tillgång till sommarvatten?

  Sommarvattnet är borttaget under byggtiden men läggs tillbaka när genomförandetiden är över. 

 • Vad händer med borttagna träd?

  De träd som har tagits bort kunde tyvärr inte stå kvar eftersom de hamnade inom vägområdet. Största möjliga hänsyn har tagits under projekteringen för att kunna begränsa fällning av antalet skyddsvärda ekar och tallar. De träd som nu är märkta med rödvita band ska sparas. 

 • Vem ansvarar för driften av vägnätet?

  Tyresö kommun har tagit över drift och underhåll av vägnätet som framgår av detaljplanen för etapp 7, och vägföreningens ansvar avvecklas då från dessa vägar.

  Vid tilldelning av entreprenör för utförandet av etapp 7 övertar dock entreprenören hela ansvaret för drift och underhåll av vägnätet som ingår i etapp 7, detta beror på att vägnätet är entreprenörens arbetsområde tills arbetet är slut besiktigat. 

 • Tre nya broar inom detaljplanen

  Samtliga broar kommer att vara träkonstruktioner. Här kan du se bygghandlingarna för Rakstabron samt gång- och cykelbroarna Kraftverksbron och Fatbursbron. 

  Rakstabron handling 1

  Rakstabron handling 2

  Rakstabron handling 3

  Fatbursbron handling 1

  Fatbursbron handling 2

  Fatbursbron handling 3

  Kraftverksbron handling 1

  Kraftverksbron handling 2

  Kraftverksbron handling 3

  Kraftverksbron handling 4

 • Måste man koppla på vattnet om man har en egen brunn?

  Ja, om man har en bebyggd fastighet måste man betala anslutningsavgiften.  

 • Får man bygga generationsboende?

  Ja, huvudbyggnaden får inrymma högst två bostadslägenheter varav en får uppta högst 1/3 av bruttoarean. Läs mer på www.tyreso.se/bygglov under Attefallregler. 

 • Kommer Skanovas ledningar att grävas ner?

  Det är inte klart i dagsläget om Skanovas ledningar kommer att grävas ner, men tomrör finns.  


Publicerad av: Karl Schriver-Abeln

Senast uppdaterad: 2017-05-15