Tyck till om tyreso.se

Frivilligt socialt arbete i fokus

Publicerad den: 2010-02-01

Frivilliga aktörer inom det sociala området är ett viktigt komplement till Tyresö kommuns arbete. Nu lyfter regeringen det så kallade civila samhällets delaktighet i samhällsutvecklingen.

Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP)  och Anna Steele Karlström (FP), socialnämndens ordförande i Tyresö.Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP)  och Anna Steele Karlström (FP), socialnämndens ordförande i Tyresö.

I december 2009 överlämnade regeringen propositionen ”En politik för det civila samhället” (2009/10:55) till riksdagen.

Propositionen talar bland annat om vikten av att:

- utveckla det civila samhällets möjligheter att göra människor delaktiga utifrån engagemanget och viljan att påverka den egna livssituationen eller samhället i stort

- stärka förutsättningarna för det civila samhället att bidra till samhällsutvecklingen och välfärden både som röstbärare och opinionsbildare och med en mångfald verksamheter

- fördjupa och sprida kunskapen om det civila samhället

–  Grundläggande delar av den svenska demokratin har till stor del drivits fram av organisationer i det civila samhället, säger integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) . Det är viktigt att främja civilsamhällets självständighet och oberoende, och samtidigt anlägga ett framåtflytande perspektiv. Vi kommer att behöva det civila samhällets engagemang, kunskap och perspektiv. Det civila samhällets engagemang, kunskap och kreativitet är viktigt för att möta framtidens utmaningar.

I Tyresö kommun pågår sedan länge ett viktigt och värdefullt arbete inom det frivilliga sociala arbetet. Kvinnojouren, Manscentrum , Frivilligcentralen,  LP-verksamheten och RSMH  (Riksförbundet för social och mental hälsa) är några aktörer som med ett starkt  engagemang och stor kompetens lyfter fram vikten av den ideella sektorns arbete och  som blir ett bra komplement till kommunens ordinarie verksamhet.

Organisationerna är i sin egenskap av ”röstbärare” och opinionsbildare centrala för demokratin i samhället Det är ofta ur dessa organisationer som initiativ till nya förändringar och reformer i samhället lyfts fram.

– Jag är mycket stolt över det viktiga arbete som görs inom det sociala frivilliga arbetet här i Tyresö, säger socialförvaltningens chef Anita Brynje.

Kontakt: Anita Brynje, socialchef, anita.brynje@tyreso.se, tel 070-4889554


Publicerad av: christine.salomonsson@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2010-02-02

Högermeny

Det civila samhället

Det civila samhället

Begreppet det civila samhället används i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden, och det enskilda hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. Inom det civila samhället verkar bland annat ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund, men även nätverk, tillfälliga sammanslutningar och andra aktörer.