Tyck till om tyreso.se

Brukarundersökningarna för 2016 sammanställda

Publicerad den: 2017-03-22

− Gott betyg till hemtjänst och vård- och omsorgspersonalens bemötande

Nu är sammanställningen av socialförvaltningens brukarundersökningar för år 2016 klar. Undersökningarna visar att de personer som nyttjar hemtjänsten i Tyresö är nöjda, och att både äldre och personer med funktionsnedsättning tycker att vård- och omsorgspersonalen bemöter dem bra. 

Även de som haft kontakt med en socialsekreterare ansåg att de blivit väl bemötta. Ett antal förbättringsområden kan dock urskönjas.

Brukarundersökningarna genomfördes under 2016 för att mäta kvaliteten inom fyra områden;

• Hemtjänst samt vård- och omsorgsboenden för äldre
• Funktionsnedsättning
• Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
• Individ- och familjeomsorgen

 

Undersökningarna per område

Äldreomsorg − hemtjänst och vård- och omsorgsboenden
Socialstyrelsen genomför årligen en nationellt gemensam undersökning för äldre på vård- och omsorgsboende samt äldre med hemtjänst, vilken Tyresö deltar i. Undersökningen genomfördes under våren 2016.

Hemtjänst
Av de äldre i Tyresö som deltog i undersökningen angav 88 procent att de var ganska eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Detta är en ökning med två procent sedan 2015 och i nivå med det nationella resultatet. Vidare upplevde 98 procent att personalen bemötte dem på ett bra sätt, och 88 procent uppgav att de känner förtroende för personalen.

Vård- och omsorgsboenden (äldreboenden)
Undersökningen visar att nöjdheten bland de som bor på äldreboende i Tyresö är lägre än jämfört med riket. 76 procent uppger att de är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende i Tyresö. Detta är en minskning med 3 procent sedan föregående år − och lägre än det nationella resultatet som visar att 83 procent är ganska eller mycket nöjda med sitt äldreboende.

Björkbacken78 procent av de boende på äldreboendena i Tyresö anger att de har förtroende för personalen, vilket är 10 procent lägre än i riket. 91 procent är nöjda med bemötandet från personalen, även det något lägre än det nationella resultatet.

Ett tydligt förbättringsområde är maten. Bara 62 procent tycker att maten smakar gott på äldreboendet i Tyresö, vilket är lägre än det nationella resultatet som visar att 77 procent är nöjda med maten. Även aktivitetsutbudet går att förbättra då endast hälften (53 %) är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendet. Noterbart är också att endast 43 procent av de svarande vet vart de ska vända sig med klagomål gällande äldreboendet.

Funktionsnedsättning
Tyresö deltog i en nationell brukarundersökning samordnad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hösten 2016. Detta var första gången Tyresö deltog i denna undersökning. Respondenter var vuxna personer med funktionsnedsättning som bor antingen i gruppbostad eller i servicebostad. De personer som bor i servicebostad har generellt ett mindre omsorgsbehov än de som bor i gruppbostad. Fyra områden mättes. Självbestämmande, trygghet, bemötande och trivsel.

En hög andel av de som deltog i undersökningen (gruppbostad 89 % och servicebostad 84 %) svarade att de tycker att personalen bryr sig om dem, vilket är högre än nationella genomsnittet (gruppbostad 79 % och servicebostad 81 %).

De flesta trivs dessutom hemma, vilket 94 procent av de som bor i gruppbostad och 81 procent av de som bor i servicebostad i Tyresö svarade att de gör. Även här ligger Tyresö högre än det nationella genomsnittet (gruppbostad 83 % och servicebostad 80 %).

Ett område som behöver förbättras är dock personalens tydlighet, framför allt gentemot de personer som bor i gruppbostad. Bara 44 procent av de som bor i gruppbostad i Tyresö tycker att personalen pratar så att de förstår vad de menar. Detta är betydligt lägre än rikssnittet − där 68 procent av de som bor i gruppbostad anger att de förstår personalen.

Myndigheten för äldre och funktionsnedsättning
Under hösten 2016 genomförde socialförvaltningen i Tyresö, i egen regi, en undersökning bland personer som ansökt om bistånd hos myndigheten för äldre och funktionsnedsättning. Detta var andra året i rad som undersökningen genomfördes.

Tre fjärdedelar (76 %) uppgav att de var nöjda med bemötandet från myndigheten, vilket är en minskning med 8 procent sedan undersökningen 2015. En av fem (19 %) av de som deltog i undersökningen upplevde att de blivit dåligt bemötta.

65 procent uppger att de har ett gott helhetsintryck av myndigheten. Vidare svarade 67 procent att de har förtroende för myndigheten, vilket utgör en minskning med 6 procent sedan 2015. Både förtroende och helhetsintryck var dock högre bland de som uppgett att de fått sin ansökan beviljad.

Förbättringspotential finns även när det gäller tydlighet, tillgänglighet och snabbhet. En fjärdedel (25 %) hade svårt att förstå informationen myndigheten gav. Medan drygt lika många (26 %), tyckte det svårt att komma i kontakt med myndigheten. Därutöver ansåg 24 procent att de inte fått sina beslut i rimlig tid.

Individ- och familjeomsorg
Under hösten 2016 genomförde Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en nationellSkogspromenad i Alby brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen, i vilken Tyresö kommun deltog. Respondenterna i Tyresö kommun hade under året varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Resultatet visar att 88 procent är mycket eller ganska nöjda med stödet de fått av individ- och familjeomsorgen. Det är lite högre än snittet i riket som ligger på 85 procent.

89 procent av respondenterna tyckte att socialsekreteraren visat förståelse för deras situation, och 93 procent tyckte det var lätt att förstå informationen de fått av socialsekreteraren. Slutligen ansåg 77 procent att deras situation förbättrats sedan de kommit i kontakt med individ- och familjeomsorgen.

Magnus Lublin socialchef− Ett stort tack till alla Tyresöbor som tagit sig tiden att delta i våra undersökningar! Brukarundersökningarna är viktiga verktyg för oss inom socialförvaltningen för att se vad vi är bra på, men framför allt vilka områden vi behöver förbättra och fokusera på. Vi kommer nu att se över de områden som behöver åtgärdas, både i våra egna verksamheter och hos de privata utförare som arbetar på uppdrag av oss. Vårt arbete är att stödja och hjälpa Tyresöborna på bästa sätt − och det tar vi på stort allvar, säger Magnus Lublin, socialchef i Tyresö.


Publicerad av: josephine.uppman@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-03-24