Tyck till om tyreso.se

Hur går en socialtjänstutredning till?

Allmänt om socialtjänstutredningar

Socialtjänsten har en juridisk skyldighet att utreda misstänkta missförhållanden. Om de får information om att ett barn/ungdom är i behov av stöd och hjälp är de enligt socialtjänstlagen skyldiga att påbörja en utredning. Detta gäller antingen om barnet/ungdomen löper risken att hamna i kriminalitet, missbruk av droger, att det finns brister i omsorgen, eller andra allvarliga problem.

Barnet/ungdomen och deras familjer kommer i kontakt med barn- och ungdomsenhetens mottagningsgrupp genom ansökan eller anmälan. Där bedöms om det är nödvändigt att öppna en utredning.

Ansökningar och anmälningar behandlas snabbt och med största respekt för den enskildes integritet.

Ibland kan socialtjänsten redan efter ett möte göra en preliminär bedömning av barnets/den unges stödbehov. I andra fall krävs det en mer omfattande utredning av hjälpbehovet.

Så går en utredning till

En utredning av socialtjänsten grundar sig framför allt på samtal mellan handläggare på socialtjänsten, barnet/den unge och föräldrarna. Ibland sker samtalen gemensamt, ibland sker de individuellt med de olika berörda. I många fall kan man komma överens om vilket stöd som behövs redan efter ett eller par samtal.

Ibland kan situationen vara lite oklarare och då kan man behöva tala med andra i barnet/den unges omgivning, exempelvis barnavårdscentral eller skola. Sådana kontakter tas dock nästan alltid i samförstånd med barnet/den unga och dess familj. Kontakter kan tas med utomstående även om föräldrar inte vill det.

Tidslängden på en utredning varierar och upplägget för den diskuteras med familjen som får ge synpunkter och förslag på personer som de anser kan ge utredningen viktiga uppgifter och detaljer.

Beslutet

Efter att socialtjänsten gjort sin bedömning fattar man ett beslut om, och i så fall vilken typ av hjälp som familjen kan få.

Socialtjänsten är skyldig att låta vårdnadshavare och barn/den unge (om det fyllt 15 år) ta del av utredningen. De har då tillfälle att lämna synpunkter och få dessa nedskrivna. De som berörs av beslutet (vårdnadshavare och barnet/den unge) ska därefter få ett skriftligt beslut där socialtjänsten motiverar sin bedömning.

Överklagan

Om vårdnadshavare eller barn/den unge motsätter sig ett beslut kan de göra en överklagan.  Tillsammans med det skriftliga beslutet som skickas hem till vårdnadstagare barn/den unge finns anvisningar om hur man överklagar.


Publicerad av: Aila Thorsander

Senast uppdaterad: 2017-10-31