Tyck till om tyreso.se

Hur du ansöker om stöd

Individ och familjeomsorgen har till uppgift att stödja, hjälpa och skydda enskilda och grupper som befinner sig i utsatta sociala situationer och som inte kan få hjälp på annat sätt.

Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

1: Kontakt
Ansökan börjar med att du eller en anhörig kontaktar en handläggare på den enhet där du ska söka hjälp.

2: Information
Handläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp och du beskriver vilken hjälp du behöver.

3: Ansökan
Du ansöker om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till handläggare.

4: Utredning
Handläggaren gör en bedömning om en utredning ska göras. Ibland räcker det med några stödsamtal för att komma till rätta med problemen. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från andra myndigheter. Detta görs naturligtvis i samråd med dig.

5: Prövning
Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

6: Biståndsbeslut
Efter prövningen beslutar handläggaren eller enhetschefen om vilken insats du har rätt till. Ibland kan du få ett avslag på din ansökan, vilket betyder att du inte får den hjälp som du ansökt om. Skälet för avslaget står i så fall i ditt beslut.

7: Överklagan
Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för hjälp och information. Hur du överklagar, se relaterad information till höger.

8: Omprövning av beslut
Skulle behov av stöd och insatser ändras gör vi en omprövning av vårt tidigare beslut. Alla beslut omprövas en gång om året, eller oftare när så behövs.

9: Sekretess
All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i tillämplig lagstiftning till exempel offentlighets- och sekretesslagen, och socialtjänstlagen.


Publicerad av: aila.thorsander@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-10-31