Tyck till om tyreso.se

Bostadsanpassning

För att en person med funktionshinder ska kunna bo kvar hemma, finns möjlighet att få ett bidrag till att anpassa bostaden. 

Vem kan få bidrag?

Syftet med bostadsanpassningsbidraget är att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt eget hem. Du som har eller bor tillsammans med en person som har en bestående funktionsnedsättning kan få bidrag för att anpassa den permanenta bostaden. Bidraget är till för att ge dig möjlighet till ett självständigt liv i ditt eget hem oavsett om du bor i eget småhus, hyresrätt eller bostadsrätt. För att anpassa en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande, blankett för detta medföljer ansökningsblanketten men kan också skrivas ut separat, se länk till höger. Fastighetsägaren kan under vissa omständigheter få återställningsbidrag.

Vad kan bidrag lämnas till?

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det måste alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och funktionsnedsättningen. Ett anpassningsbidrag kan till exempel användas till att ta bort trösklar, montera stödhandtag, ta bort badkar och göra i ordning en duschplats. Utomhus kan bidrag till exempel användas till att montera ledstång, anordna ramper eller jämna ut nivåskillnader. Bidrag lämnas inte om åtgärderna behöver vidtas av väsentligen andra orsaker än behovet av anpassning som till exempel normalt bostadsunderhåll, upprustning eller trångboddhet.

Man kan ansöka om bidrag även efter att en anpassning är gjord, kontakta handläggaren för mer information.

Vem gör vad?

Kommunens roll är att fatta ett beslut om bidrag för åtgärder till en skälig kostnad. Din roll som sökande är att lämna in din ansökan med intyg som styrker dina behov och anbud/offert från den entreprenör som du valt. Om du bor i bostadsrätt eller hyresrätt ska du lämna in ett medgivande från fastighetsägaren, likaså om du bor i småhus som du inte äger själv. Du ska också sluta avtal och betala entreprenören när arbetet är klart.

Behovet ska styrkas med intyg

Anpassning av bostaden måste vara nödvändiga åtgärder med hänsyn till funktionsnedsättningen. Nödvändigheten ska styrkas genom intyg från till exempel arbetsterapeut efter bedömning i hemmet. För enklare åtgärder som utjämning av trösklar inomhus eller montering av stödhandtag krävs inget intyg.

Ansökan och beslut

Bidrag för bostadsanpassning söker du hos kommunen. Kommunens handläggare prövar om åtgärderna är bidragsberättigade, om intyget tillräckligt styrker att åtgärden är nödvändig och om kostnaden är skälig. Ett skriftligt beslut fattas utifrån gällande lagstiftning och skickas till dig. Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas till Förvaltningsrätten. När du har fått beslut om bidrag kan du ge fullmakt till kommunen för beställning och/eller utbetalning av bidraget direkt till entreprenör. Fullmakten gäller endast då du som sökande inte kan föra din egen talan i ärendet och inte har anhörig/närstående eller annan företrädare som kan vara dig behjälplig.

Byte av bostad och nyproduktion

Om du har en funktionsnedsättning och ska byta bostad måste du tänka på att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning. För att få bidrag vid köp eller byte av bostad krävs att nödvändiga åtgärder för att anpassa bostaden inte bedöms som kostsamma. Om åtgärderna är kostsamma, krävs att det finns särskilda skäl för att välja just den bostaden.

Vid nybyggnad ska huset redan från början utformas så att det är lämpligt utifrån din funktionsnedsättning.

Mer information

Till höger hittar du ansökningsblankett, blankett för fastighetsägarens medgivande samt ytterligare information om bostadsanpassningsbidraget i vår informationsbroschyr. Du kan även vända dig till kommunens servicecenter eller kommunens handläggare av bostadsanpassningsbidrag för mer information.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-07-31

Högermeny

Handläggare bostadsanpassare

Handläggare bostadsanpassare

Åsa Miranda
Tel: 08-578 296 68

Maria Irstad
Tel:  08-578 297 19