Tyck till om tyreso.se

Köp av fastighet

När det gäller vissa åtgärder som en förmyndare, god man eller förvaltare önskar genomföra för sin myndlings eller huvudmans räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller bl.a. vid köp av fastighet, tomträtt och bostadsrätt. För nämndens prövning krävs följande handlingar.

1. Ansökan
Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Tyresö överförmyndarnämnd och undertecknad av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten/ tomträtten/bostadsrättslägenheten ska förvärvas. Redogörelse ska också lämnas för hur köpet ska finansieras.

Om ansökan avser en omyndig ska personbevis för barnet ges in. Personbeviset ska utvisa vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet.

2. Köpekontrakt
Köpekontraktet ska inges i två exemplar (original och kopia). Kontrakt ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare. I kontraktet bör finnas ett villkor om att köpet sker under förutsättning av överförmyndarnämndens godkännande.

3. Huvudmannens yttrande
Om den omyndige fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga yttrande till förvärvet biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har god man. Om huvudmannen inte kan avge sitt yttrande emotses ett läkarintyg som styrker att så är fallet.

4. Anhörigas yttranden
Huvudmannens närmaste anhöriga skall beredas tillfälle till yttrande. Med närmaste anhöriga avses maka/make/sambo, barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn. Yttranden bör insändas med ansökan, alternativt bör adressen till den närmaste anhöriga finnas med.
 

5. Taxeringsbevis, mm
a) För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan. Dessutom ska ett gravationsbevis ges in som utvisar vem som är lagfaren ägare och vilka inteckningar mm som belastar fastigheten.
b) Avser ansökan förvärv av bostadsrätt ska intyg från föreningen rörande pantsättningar av lägenheten också ges in.

6. Värderingsutlåtande
Vid köp av fastighet/tomträtt/bostadsrätt ska ett värderingsutlåtande som utfärdats av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare ges in. Värderingsutlåtandet ska avse ett förväntat marknadsvärde och ge en fullständig beskrivning av objektet vad gäller ålder, kvalitet, läge, utförande med mera.

7. God man kan behövas
Observera att om förvärvet sker från förmyndaren/gode mannen/förvaltaren måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarnämnden. Efter förordnandet är det gode mannen som ska söka tillstånd till köpet för huvudmannens räkning.

8. När köpet är klart
När förvärvet är klart ska bevis för att huvudmannen blivit lagfaren ägare till fastigheten eller tomträtten ges in. För bostadsrättslägenhet ska intyg från bostadsrättsföreningen om att huvudmannen antecknats som innehavare i lägenhetsförteckningen ges in. Kopia av likvidavräkningen ska också ges in.

 


Publicerad av: Kansli och personalkontoret

Senast uppdaterad: 2016-06-28