Tyck till om tyreso.se

Försäljning av fastighet

När det gäller vissa åtgärder som en förmyndare, god man eller förvaltare önskar genomföra för sin myndlings eller huvudmans räkning krävs överförmyndarnämndens samtycke. Det gäller bland annat vid försäljning av fastighet, tomträtt och bostadsrätt. För nämndens prövning krävs följande handlingar:

1. Ansökan
Ansökan ska vara skriftlig, ställd till Tyresö överförmyndarnämnd och undertecknad av förmyndare/god man/förvaltare. I ansökan ska anges skälen till att fastigheten, tomträtten, bostads-rättslägenheten ska försäljas. Om den omyndige/huvudmannen inte är ensam ägare ska det framgå hur stor andel han/hon äger. Uppgift ska vidare lämnas om hur huvudmannen fortsättningsvis löser sin bostadsfråga om det är permanentbostaden som säljs. Gode mannen ska således förvissa sig om att huvudmannen erhållit annat permanent boende. Om ansökan avser en omyndig ska personbevis för barnet ges in. Personbeviset ska utvisa vem/vilka som är vårdnadshavare för barnet.

2. Köpekontrakt
Köpekontraktet ska inges i två exemplar (original och kopia). Kontrakt ska vara undertecknat av såväl säljare som köpare. I kontraktet bör finnas ett villkor om att försäljningen sker under förutsättning av överförmyndarnämndens godkännande.

3. Huvudmannens yttrande
Om den omyndige fyllt 16 år ska hans/hennes skriftliga yttrande över försäljningen biläggas ansökan. Detsamma gäller den som har god man. Om huvudmannen inte kan avge sitt yttrande emotses ett läkarintyg som styrker att så är fallet.

4. Anhörigas yttranden
Huvudmannens närmaste anhöriga ska beredas tillfälle till yttrande över försäljningen.
Med närmaste anhöriga avses maka/make/sambo, barn, föräldrar, syskon eller syskonbarn. Yttranden bör insändas med ansökan alternativt bör adressen till de närmaste anhöriga finnas med.

5. Taxeringsbevis med mera
För fast egendom eller tomträtt ska taxeringsbevis utvisande senaste taxeringsvärdet ges in med ansökan.

6. Värderingsutlåtande
Vid försäljning av fastighet/tomträtt/bostadsrätt ska ett värderingsutlåtande som utfärdats av värderingsinstitut eller en sakkunnig och opartisk person, t ex värderingsman som anlitas av bank eller registrerad fastighetsmäklare ges in. Värderingsutlåtandet ska avse ett förväntat saluvärde och ge en fullständig beskrivning av objektet vad gäller ålder, kvalitet, läge, utförande m.m.

7. Säljaren är dödsbo
Om säljaren är ett dödsbo måste en kopia av bouppteckningen lämnas med.

8. God man kan behövas
Observera att om försäljningen sker till förmyndaren/gode mannen/förvaltaren måste särskild god man förordnas för transaktionen. Begäran om sådan god man ska göras hos överförmyndarnämnden. Det är sedan gode mannen som ska söka nämndens godkännande
av försäljningen.

9. När försäljningen är godkänd och genomförd
När försäljningen är godkänd och genomförd ska bevis för att köpeskillingen insatts på huvud-mannens konto i bank insändas till nämnden. Kopia av likvidavräkningen ska också sändas in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad av: Kansli och personalkontoret

Senast uppdaterad: 2016-06-28