Tyck till om tyreso.se

Så här ansöker du om hjälp

Alla som vistas i en kommun har enligt socialtjänstlagen rätt att få stöd till sin försörjning och livsföring i övrigt, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

1: Kontakt

Ansökan börjar med att du eller en anhörig kontaktar en SoL/LSS-handläggare på tel 08-578 291 00. Du kan också skicka en ifylld ansökningsblankett till kommunen varefter en handläggare tar kontakt med dig. Om du ska ansöka om hemtjänst eller trygghetslarm kan du även göra ansökan via E-tjänstportalen.

2: Information

Handläggaren ger dig information om olika former av stöd och hjälp och du beskriver vilken hjälp du behöver.

3: Ansökan

Du ansöker om den hjälp du behöver. Ansökan kan göras både skriftligt eller muntligt till handläggaren.

4: Utredning

Handläggaren påbörjar en utredning om ditt hjälpbehov. Ofta görs ett hembesök hos dig. Om det är nödvändigt hämtas uppgifter från exempelvis läkare och sjuksköterska. Detta görs naturligtvis i samråd med dig.

5: Prövning

Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och de riktlinjer som socialnämnden har antagit. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen.

6: Beslut

Efter prövningen beslutar handläggaren om vilken insats du har rätt till. Detta beslut meddelas dig skriftligt.

Ibland kan du få ett avslag på din ansökan, vilket betyder att du inte får den hjälp som du ansökt om. Skälet för avslaget står i så fall i beslutet.

7: Överklagan

Om du får avslag på din ansökan om bistånd får du ett skriftligt beslut där det står varför du fått avslag och hur du då kan överklaga beslutet. Du kan även vända dig till din handläggare för hjälp och information.

8: Omprövning av beslut

Skulle behov av stöd och insatser ändras, exempelvis om hälsotillståndet blir bättre eller sämre, görs en omprövning av det tidigare beslutet. Alla beslut följs upp en gång per år, eller vid ändrade behov eller förhållanden.

9: Sekretess

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i tillämplig lagstiftning till exempel offentlighets- och sekretesslagen och socialtjänstlagen.


Publicerad av: Maria Lagerqvist

Senast uppdaterad: 2017-10-26

Högermeny

Kontakt

Socialförvaltningen


Handläggare socialförvaltningen
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
  • 08-578 291 00
  • 08-712 87 52

Politiskt ansvar