Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Drogpolicy på Nyboda skola

Skolan har ansvar för att arbeta förebyggande mot droger, och att uppmärksamma elever som befinner sig i riskzonen. Arbetet sker dels i undervisningen, dels i elevhälsoarbetet.

Nyboda skola är en skola med nolltolerans mot droger. Vi har ett förebyggande arbete med information till elever och föräldrar. Vi har en skolhälsa som arbetar med enskilda elever där oro finns. Vi har lärare och mentorer som aktivt på olika sätt arbetar mot droger. Alla på skolan kan vid misstanke om drogmissbruk vända sig direkt till skolhälsan för konsultation. 

Alkohol och andra droger ska inte förekomma i verksamheter som riktar sig till barn och ungdomar och Nyboda skola är en drogfri plats.

Vad är en drog?

En drog är en substans som verkar berusande/sinnesförändrande och beroendeframkallande. Droger är bland annat: tobak, alkohol, narkotika samt dopingpreparat.

Förebyggande arbete på skolan

För att underlätta skolans mål att vara en drogfri plats, arbetar vi förebyggande bland annat genom att:

 • Ämnet bearbetas kontinuerligt i undervisningen.

 • Skolan informerar elever och vårdnadshavare om droger på föräldramöten.

 • Personalen får kontinuerlig information och utbildning.

 • Skolan bjuder in föreläsare som elever och personal får lyssna till.

 • Skolan samarbetar med polisen genom t ex eftersök av narkotika i skolan med hjälp av polishundar.

 Handlingsplan

När någon på skolan känner oro för att en elev tar droger sker följande:

 • Den vuxne tar upp sin oro för elevens mentor.

 • Mentor tar upp ärendet i arbetslaget. Finns det fler som känner oro? Larmklockor?

 • Mentor konsulterar skolhälsan.

 • Mentor meddelar vårdnadshavare och elev, berättar om ev. rykten eller det vi konkret ser, (byte av kompisar, trötthet, brist på motivation, skolfrånvaro etc.). Vårdnadshavare uppmanas ta kontakt med Mini-Maria för provtagning och ev. utredning.

 • Om skolhälsan överväger orosanmälan till socialtjänsten kontaktas vårdnadshavare.

Om någon upptäcker eller misstänker innehav av droger på skolan kontaktas skolledning omedelbart som i sin tur kontaktar polis omgående.

Vad säger lagen?

 • Det är olagligt att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år.  Enligt tobakslagen (2 §) är rökning förbjuden i lokaler som är avsedda för barnomsorg, skolverksamhet eller annan verksamhet för barn eller ungdom samt på skolgårdar och på motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem.

 • Ungdomar under 18 år får inte köpa eller inneha någon alkohol.

 • Allt bruk, innehav och försäljning av narkotikaklassade preparat är brott mot narkotikastrafflagen.

 • Skolan har skyldighet att anmäla till socialtjänsten om man är orolig för t ex missbruk.

Kontaktuppgifter:

Mini-Maria Tyresö 08 123 474 79 måndag –torsdag 8.00-16.30, fredag 8.00-15.00.

Maria ungdom rådgivning 08 123 474 10 (mariaungdom.se)

Akut 08-123 47 415

Mottagningsenheten socialtjänsten i Tyresö 08 5782 7236, 5782 7237, 5782 7238, 5782 7239

Skolsköterska Nyboda (Anna-Lena Grahn) 08-5782 9380

Kurator Nyboda (Mia Pålsson) 08-5782 9446
Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2017-10-27