Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolhälsa

Rutiner för elevhälsoarbetet på Nyboda skola

I varje arbetslag finns en elevhälsosamordnare, som ansvarar för lagets möten om elever, och är länk till skolans elevhälsoteam. När en elevs behov av stöd uppmärksammas, diskuteras detta i första hand i arbetslaget. Laget vidtar lämpliga åtgärder t. ex:

  • Behovssamtal (samtal med elev/förälder med mentor samt ytterligare någon från skolpersonalen). Dokumenteras på särskild blankett, och sparas hos arbetslaget.
  • Kartläggning av behov, beslut om behov av åtgärdsprogram fattas av rektor/biträdande rektor. Om eleven riskerar att inte uppnå kunskapskrav i något ämne, formuleras ett åtgärdsprogram. Föräldrar och elev inbjuds att delta i arbetet. Åtgärdsprogram sparas på skolan och kopia ges till vårdnadshavare. 
  • Kontakt med skolans kurator.
  • Omorganisation av arbetet kring eleven, t.ex. gruppbyte, enskild mentorstid.

Om arbetslagets insatser inte räcker kan arbetslaget föra ärendet vidare till skolans elevhälsoteam (EHT).

EHT kan t ex besluta att kalla till elevhälsomöte (EHM), där mentor kallar föräldrarna till detta. På EHM skrivs protokoll som sedan delas ut till förälder, mentor och rektor. Skolan förvarar originalet. Mentor ansvarar för att vidarebefordra information från mötet till arbetslaget och ser till att åtgärderna som ligger på laget utförs. Mentor/Arbetslaget ansvarar för uppföljning. Om problematiken kvarstår informeras EHT.

OBS! Vid stor frånvaro ska elevhälsoteamet genast underrättas, även vid upprepad oanmäld frånvaro ska EHT kontaktas.

Elevhälsoteamet:
Jesper Sameulsson (rektor), Kerstin Berglund (biträdande rektor), Anneli Eriksson (biträdande rektor), Kia Senneryd (speciallärare, elevhälsosamordnare åk 8), Christer Andersson (specialpedagog, elevhälsosamordnare åk 7), Johanna Karlsson (specialpedagog, elevhälsosamordnare åk 9), Emma Bladh (specialpedagog, elevhälsosamordnare åk 4-6)Ann-Sofie Wallenborg (skolpsykolog), Anna-Lena Grahn (skolsköterska) och Mia Pålsson (kurator, elevhälsosamordnare åk 4-6).  Till teamet kan även studie- och yrkesvägledaren Katarina Sjölander kallas in.


Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2017-10-25