Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Verksamhetsplan

Årligen upprättas en verksamhetsplan för verksamhetsområdet grundskola, grundsärskola och fritidshem. Syftet med verksamhetsplanen är att visa hur arbetet med att bidra till att övergripande mål och uppdrag nås och ska genomföras.

Elev- och föräldraenkät

Barn- och utbildningsförvaltningen genomför årligen en enkät, där elever och vårdnadshavare med barn i grundskolan får svara på frågor om hur de upplever verksamheten. Enkäten är viktig för skolans kvalitetsarbete

Enhetens uppföljningsmetoder

 

På Nyboda arbetar vi enligt kommunen årshjul med enhetsplan och verksamhetsberättelse. Den senaste enhetsplanen hittar du via länk nedan. I enhetsplanen formulerar personalen tillsammans hur vi ska arbeta för att nå barn- och utbildningsnämndens mål i nämndplanen, och sätter även upp egna mål för vår verksamhet. I trygghetsvandringar och kartläggningar samlar vi information från våra elever om hur verksamheten behöver utvecklas.

Vi följer och analyserar våra resultat via statistik, övriga mätmetoder vi valt i samband med att vi satt upp mål, elevenkäter (kommunens gemensamma och egna enkäter på skolan) samt utvärderingsdiskussioner i personalgruppen.


Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2017-04-21