Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elev- och föräldraenkäten

Elev- och föräldraenkäten är en viktig del i skolans kvalitetsarbete. Genom den får vi syn på framgångar och utvecklingsområden. Elever och föräldrars åsikter är viktiga för oss så att vi kan utveckla vår skola och bli ännu bättre. Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Resultatet av elev-och föräldraenkäten 2015 finns nu publicerad. Vi ser en positiv trend på flera delar som enkäten tar upp. Eleverna trivs, känner sig trygga och lär sig ta ansvar för sitt skolarbete. Enkäten är en del av vårt systematiska kvalitetsarbete och under vår utvärderingsdag analyserade vi resultaten i arbetslagen och diskuterade hur vi värnar framgångar och förbättra de områden där vi inte lyckats lika väl. Det är värdefullt för oss att se positiva trender i arbetet och samtidigt vara medvetna om vad vi behöver utveckla. Elever och föräldrars delaktighet i enkäten är till stor hjälp för oss i vår strävan att alltid bli bättre.

 

 

Kvalitet och resultat i skolan

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

Enhetens egna metoder för uppföljning och utvärdering

På Nyboda arbetar vi enligt kommunen årshjul med enhetsplan och verksamhetsberättelse. Den senaste enhetsplanen hittar du via länk nedan. I enhetsplanen formulerar personalen tillsammans hur vi ska arbeta för att nå barn- och utbildningsnämndens mål i nämndplanen, och sätter även upp egna mål för vår verksamhet. I trygghetsvandringar och kartläggningar samlar vi information från våra elever om hur verksamheten behöver utvecklas.

Vi följer och analyserar våra resultat via statistik, övriga mätmetoder vi valt i samband med att vi satt upp mål, elevenkäter (kommunens gemensamma och egna enkäter på skolan) samt utvärderingsdiskussioner i personalgruppen.

Nyboda skolas enhetsplan 2013


Publicerad av: Rebecca Ståhl

Senast uppdaterad: 2016-11-15

Högermeny

Nationella mål för förskola och grundskola

Nationella mål för förskola och grundskola

Skolverksamheten i Sverige styrs av skollag, läroplaner och nationella förordningar.

Nationella mål för förskola och grundskola