Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

I Norra Tyresö Centrum är det du som går eller cyklar som kommer i första hand. Gatorna utformas så att miljön blir attraktiv, trygg och tillgänglig. Både dag och natt ska det vara säkert att röra sig i området. Privatbilar har låg prioritet.

Nya gator i Norra Tyresö Centrum

Trafikhierarki i Norra Tyresö CentrumTrafik på människors villkor

I det stadsmässiga gatunätet använder bilister, cyklister och gående gaturummet på samma villkor. Det ger större rörelsefrihet och skapar fler möjliga lägen för att etablera nya verksamheter och bostäder. Cykelparkeringar, pumpstationer och snabbladdningsstation för elfordon underlättar klimatsmarta val.

Trafik på gatorna i området

Regnbågsgatan (tidigare Tvärgatan) är områdets nya huvudgata och är en viktig framgångsfaktor för att få området levande dygnet runt. Vägbanan, kantas av korttidsparkering och det finns plats för generösa trottoarer och uteserveringar. Här finns utrymme för buss med hållplats vid Forelltorget. Bussen blir en tillgång både för boende i området och besökare till såväl Tyresövallen, biografen och Tyresö centrum.

Tidvattengatan (tidigare Gröna gatan) fyller funktionen dels som cykelled genom området - och har således ett tydligt fokus på gång- och cykeltrafik, dels som barnsäkert stråk. Gatan blir delvis enkelriktad så att endast några kvarter i taget kan nås för att undvika genomfart.

Vårflodsgatan (tidigare Blå gatan) blir en förlängning av Wättinge gårdsväg via Centrumparken och Dalgränd – som binder samman Centrumparken och Tyresö centrum med det nya området och Tyresövallen och vidare upp mot Nackareservatet i norr.

Simgatan (tidigare Simvägen) binder samman Tyresö centrum och Tyresövallen. Den ansluter direkt till centrumets entré vid Forelltorget. Simvägen blir 18 meter bred och får breda trottoarer. Här kommer en framtida busslinje att kunna gå.

Parkering

Alla som bor i området kommer att ha nära till kollektivtrafik (buss). Det kommer också att satsas på cykelåkande. Därför blir parkeringsnormen låg, det vill säga det blir mycket få parkeringsplatser på gatorna. För att minska behovet av parkeringsplatser ska bilpooler och cykelpooler användas. Boendeparkering för bil anläggs i första hand i garage. 


Publicerad av: Maria Harvig

Senast uppdaterad: 2018-01-09