Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Njupkärrs skolas förskoleklass Kristallen

Med många olika verktyg arbetar vi för att alla elever i vår grupp ska ha en stark självkänsla och känna sig trygga när de går framtiden till mötes.

Trygga och bra inlärningssituationer

Vi ser som vår viktigaste uppgift att skapa trygga och bra inlärningssituationer för barnen.  Vi eftersträvar internationell förståelse och anser att skillnader i språk och kultur är en tillgång liksom att människor är olika. Verksamheten styrs av del 1 och 2 i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11.

Kristallens värdegrund

"Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de är. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiska kompetenser som kritiskt tänkande och reflektion." Skolverket 
Läs mer om värdegrunden på Skolverkets webbplats

 • All verksamhet är målinriktad
 • Barnet i fokus
 • Engagerad personal
 • Bygga vi-känslan
 • Trygghet och trivsel
 • Lek och lustfyllt lärande
 • LIP(lösningsinriktad problemlösning)
 • Nolltolerans mot kränkningar och mobbing
 • Kreativitet och utveckling

Vårt arbetssätt

Under förmiddagarna finns tid för både den fria leken och arbetspass. Under arbetspassen är eleverna uppdelade i 4 smågrupper där en pedagog har sina ansvarsbarn. Under den fria leken jobbas det med vi-känslan och alla har chansen att vara med alla. Under idrotten är de indelade i två grupper(pärlor och kronor). När fritids börjar 12:30 får eleverna välja vad de vill göra på aktivitetstavlan, där har de varit med och bestämt i början av terminen vad de vill att det ska finnas för olika aktiviteter. Inflytande och delaktighet är en viktig del av det demokratiska arbetet i skolan. I förskoleklassen har vi en helhetssyn på elevernas hela dag.

EQ(gruppstärkande övningar)

Träna sociala färdigheter.

 • Vi-känsla, gemensam storsamling
 • Vänskap, vänskapsträdet
 • Trygghet, dagliga rutiner
 • Samarbete, övningar och dramalekar
 • LIP-Lösningsinriktad pedagogik, hitta lösningen istället för att fokusera på problemet, handen på axeln(att vänta på sin tur), omformuleringar, guldstjärnan(uppmuntran av positivt beteende)
  Förskoleklass 

Svenska

Vi gör dem språkmedvetna genom:

 • Språklekar
 • Bornholmsmodellen
 • Rim och ramsor
 • Hemliga sagor
  Hemliga sagor är baserat på Arne Tragetons(pedagog och lärarutbildare vid Högskolan Stord/ Haugesund) metod för att skriva sig till läsning. Eleverna får sitta två och två och bekanta sig med datorerna och dess skrivbord. De börjar med att spela piano och skriva hemlig skrift på tangentbordet. Detta är ju något som alla faktiskt kan göra och det stärker elevernas tro på sig själva. Efter att sagorna är färdiga är det dags att gå på bokstavsjakt i texten och t.ex. undersöka hur många S man hittar. Eleverna ritar även bilder till sina hemliga sagor och då tränas finmotoriken.

  FörskoleklassBornholm

Språkutvecklingen sker hela tiden i elevernas upplevelser, i leken, när de sätter ord på saker och händelser, samarbetar och diskuterar med varandra och de vuxna. 

Matematik 

Vi gör dem mattemedvetna genom att:

 • Sortera
 • Tärningar
 • Räknespel
 • Räknesagor
 • Geometriska former
 • Mönster
 • Siffror
 • Problemlösning
 • Kortlekar

  Mäter med fötternaFörskoleklass

Skapande

Vi berikar deras kreativa bildskapande genom att:

 • Måla med flera olika tekniker t.ex. sockermålning, vattenfärger, flaskfärger m.m. och målar på flera olika typer av material
 • Vi bygger och konstruerar med hjälp av papjemaché, tändstickor, gips m.m.
 • Använder och skapar med saker från naturen
 • Bygger pärlplattor

  Målat ett monsterFörskoleklass

Datorn som verktyg för ökad måluppfyllelse

Datorn är ett verktyg i inlärningsprocessen. Vi har många pedagogiska program där barnen övar matematik, skriver och läser. 

förskoleklassBokstavsträning på datorn i
förskoleklass

Leken

"Lek är en självklar och viktig del i barns liv och utveckling. Med hjälp av lek utvecklar barn sin fantasi, kreativitet och förmåga att samspela med andra. Leken kan också vara ett sätt att bearbeta händelser och göra verkligheten mer begriplig." Ingela Nordmark Lindberg, förskollärare och lekterapeut, skribent på 1177(vårdguiden).

Vi i förskoleklass erbjuder barnen olika lekaktiviteter under för och eftermiddag så som :

 • Utelek, vuxenstyrd och egen 
 • Leklådor
 • Pingis
 • Spelhörna
 • Vi går till gympasalen
 • Kojbygge
 • Rollspelslekar

Publicerad av: Sandie Jansson

Senast uppdaterad: 2016-08-17