Tyck till om tyreso.se

Tyresö kommun utbildar medarbetare i hbt-frågor

Publicerad den: 2013-12-16

Respekt och likabehandling är viktigt i Tyresö. Alla medborgare ska kunna leva öppet och bemötas med respekt oavsett ålder, kön, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Därför ska kommunens alla medarbetare nu göras medvetna om sina egna attityder och värderingar.

Kommunstyrelsen i Tyresö kommun har vid sitt möte den 17 december antagit riktlinjer för sitt arbete med hbt. Riktlinjerna har sitt ursprung i en policy för likabehandling som antogs av kommunfullmäktige i december förrra året och den likabehandlingsplan som kommunstyrelsen därefter antog.

Under tre år, 2014-2016, kommer alla medarbetare att ubildas i likabehandlingsfrågor. Särskilt fokus ska läggas på information och utbildning om hbt, det vill säga homosexuella, bisexuella och transpersoner. Bakgrunden är att homosexuella, bisexuella och transpersoner löper större risk att drabbas av olika former av ohälsa. De kan också uppleva att de osynliggörs och kränks.

- Tyresö ska vara en öppen, trivsam och välkomnande plats för alla. Vi tar därför nu ordentligt tag i hbt-frågorna i kommunen. Ingen som jobbar i kommunen eller som går i skolan, bor på äldreboende och så vidare ska behöva uppleva utsatthet kopplat till att vara homo-, bisexuell eller transperson. Det ska vara möjligt att leva öppet och ha det bra i Tyresö. För mig är det av egen erfarenhet viktigt att se till att Tyresö är en kommun som ligger i framkant för allas lika värde och möjligheter, säger Fredrik Saweståhl (M), kommunstyrelsens ordförande.

En arbetsgrupp med representanter från verksamheterna har arbetat fram riktlinjerna för de kommande årens arbete. Eftersom riktlinjerna även berör förtroendevalda har de granskats av kommunstyrelsen som antog dem den vid sitt möte den 17 december.

Riktlinjerna säger att varje arbetsplats årligen ska vidta åtgärder för att öka medvetenheten och göra medarbetarna uppmärksamma på egna attityder till och värderingar om hbt-frågor. Det handlar om allt från krav på såväl kommunal som upphandlad verksamhet till utbildning och översyn av informationsmaterial. Riktlinjerna är utformade efter ett normkritiskt perspektiv. Detta innebär till exempel att inte förutsätta att alla attraheras av det motsatta könet eller vill definiera sin könstillhörighet.

Målet är att Tyresö kommun som arbetsgivare och kommunens medarbetare ska tillvarata erfarenheter och kunskaper och värdesätta den mångfald som olika, kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, trosuppfattning och funktionsnedsättning utgör. Medarbetarna ska i sitt bemötande visa respekt genom ett professionellt förhållningssätt.

Kontakt:

Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande i Tyresö (M),
tel 08-5782 91 31, fredrik.sawestahl@tyreso.se

Ulf Haraldsson, HR-chef i Tyresö kommun,
tel 08-5782 92 91, ulf.haraldsson@tyreso.se


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2013-12-18

Högermeny