Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Skolans vision och målsättning

Skolans Vision

TIDEN PÅ KUMLA SKOLA SKALL BLI ETT POSITIVT MINNE FÖR LIVET

Värdegrund för Kumla skola.
Kumla skolas värdegrund bygger på demokratiska principer som genomsyrar allt arbete och alla beslut på skolan. I begreppet demokrati innefattar vi i Kumla skola att alla, bokstavligen alla, accepteras och värderas som elever eller medarbetare oavsett kön, sexuell identitet, ursprung eller religion och vi bejakar samarbete med personer och organisationer som fullt ut delar denna grundsyn.

Kumla skola är en trygg arbetsplats där eleverna utvecklas positivt. I vår skola har alla samma värde och behandlas med samma respekt oavsett kön, ras, religion eller politisk åsikt. Vi vill öka förståelsen och respekten för varandras olikheter och aktivt motverka alla tendenser till främlingsfientlighet. Mobbning accepteras inte och skolan strävar att motverka sådana tendenser. Moral och etik är begrepp som ingår i det dagliga arbetet. Elevernas självförtroende skall utvecklas under åren vid vår skola.

Tydlighet ger stadga, stabilitet och trivsel för alla i skolan. Genom insatser för fortbildning och personalutveckling når vi att vår personal trivs och stannar länge och därigenom bidrar till lugn och kontinuitet i arbetet.

Vi vill ge våra elever så goda kunskaper som möjligt. Med kunskaper avses här såväl kunskaper i skolämnen som kunskaper av praktisk och social karaktär. Syftet skall vara dels att ge en god grund för livet och dels att göra eleverna väl förberedda för gymnasiestudierna.

Här vill vi särskilt lyfta fram det egna språket och då främst läsning, ty med goda läskunskaper har eleverna lättare att klara sig i framtiden. Språk har alltid varit viktiga ämnen i Kumla skola och vi vill ge våra elever goda grunder i engelska.

I övriga förekommande moderna språk arbetar vi för att genom omsorgsfull förberedelse se till att den enskilda elevens val blir väl genomtänkt. Studier om natur, historia och samhälle med mera ska ge eleverna en världsbild och hjälpa dem att se sig själva som medlemmar i ett samhälle samt att se Sverige i ett globalt sammanhang. Därtill vill vi befrämja god hälsa och ett rikt liv i kulturell mening.

Skolan skall vara ett stöd för föräldrarna i deras uppfostran av barnen. Skolan kan aldrig ersätta den grundläggande fostran som är hemmets uppgift, men skall bidra till att barnen utvecklar sociala färdigheter, lär sig ordning och reda, tidspassning och eget ansvarstagande för studiearbetet.

Våra elever skall ges utrymme att växa och så småningom nalkas vuxenvärlden med dess ansvar, krav, gränser och möjligheter.

Målsättning för Kumla skola

Alla elever ska lära sig så mycket som bara är möjligt. Detta uppnår vi genom:

 • Att kravnivåerna är tydliga, konkreta och välkända för eleverna.
 • Nära kontakt med klassläraren/mentorn som ska stödja och uppmuntra eleven.
 • Att föräldrarna är informerade om hur det går för eleven i skolarbetet.
 • Tydliga ramar inom vilka stort utrymme för kreativitet lämnas.

Alla elever ska ta ansvar för skolans fysiska miljö. Detta uppnår vi genom:

 • Att trivselreglerna är väl förankrade hos eleverna och efterlevs.
 • Att skolans jourgrupper tar ett aktivt ansvar för skolmiljön.

Alla elever och vuxna ska värna om en trygg och trivsam skolmiljö. Detta uppnår vi genom:

 • Att alla elever har sin egen klasslärare eller mentor.
 • Att kompissamtal genomförs bland de yngre eleverna
 • Att kompismassage genomförs bland de yngre eleverna.
 • Att vi har en mobbningsgrupp på skolan
 • Att de äldre eleverna har tillgång till kamratstödjare och elevstödjare.
 • Att vuxna äter tillsammans med eleverna i matsalen.
 • Att vuxna finns till hands när eleverna har rast.

Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-11-15

Högermeny