Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Ledighetsansökan för elev i grundskolan

Ledighetsansökan för elev som går i någon av Tyresös kommunala grundskolor görs av vårdnadshavare via e-tjänstportalen.
 

Enligt skollagen kan en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och längre ledighet om det finns synnerliga skäl. Det är rektorn som beslutar om ledighet, men mentor har möjlighet att bevilja ledighet upp till fem dagar per läsår. Beslutet grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Omständigheter som tas med i bedömningen är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen samt hur angelägen ledigheten är för eleven.

Vi är restriktiva med att bevilja ledighet. Ledighet beviljas inte under perioder då eleven ska göra nationella prov. 

Du som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn ska se till att barnet fullgör sin skolplikt.

Ansökan om ledighet görs via kommunens e-tjänstportal. Där kan du som är vårdnadshavare logga in med hjälp av BankID, mobilt BankID eller SMS.

  • Om ni är två vårdnadshavare som bor på olika adresser behöver vårdnadshavare 2 signera ledighetsansökan med BankID eller mobilt BankID (SMS fungerar inte).
  • Om ni som vårdnadshavare bor på samma adress, behöver endast en vårdnadshavare ansöka om ledighet och då behövs ingen signering.

Här kan du ansöka om ledighet för ditt barn


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-12-11