Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Kvalitet och resultat i skolan

Tyresös skolor arbetar på ett medvetet sätt med kvalitet och resultatuppföljning. En del arbete är gemensamt för alla, annat anpassas efter varje skolas behov.

Gemensamma uppföljningsmetoder för Tyresös skolor

 

Kumla skolas uppföljningsmetoder

Vi gör utvärderingar efter varje termins- och läsårsslut. Det dagliga arbetet utvärderas kontinuerligt. Detta för att utveckla och ge eleven möjlighet till optimal inlärning och inlärningsmiljö. Vi vill att eleven ska reflektera över resultatet och se sin egen utveckling i lärandet.

 

Enhetsplan
I vår årliga enhetsplan utvärderar vi det gångna årets arbete och sätter upp mål för läsåret. Den senaste kvalitetsredovisningen hittar du under rubriken kvalitet.
(Från och med 2012 ersätter enhetsplanen kvalitetsredovisningen)

Brukarenkät
Varje år genomförs en brukarenkät med föräldrar och elever. Föräldrar i förskoleklass, skolår två, skolår fem och skolår åtta samt elever i skolår fem och åtta får besvara ett antal frågor som utgår från läroplanens mål. Resultaten på den senaste enkäten hittar du till under rubriken föräldraenkät respektive elevenkät.


Publicerad av: eva.zetterlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-09-15

Högermeny

Föräldraenkät

Föräldraenkät

Elevenkät

Elevenkät