Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Elevinflytande

Utvecklingssamtal (år F-9)

Beskrivning:
Utvecklingssamtal genomförs en gång per termin. Utvecklingssamtalet är ett trepartssamtal med elev, föräldrar och personal.
Syfte:
Elev, föräldrar och personal träffas och delger varandra viktig information med elevens hela skolsituation i fokus. Utvecklingssamtalet är dels en avstämning för att se hur eleven når målen men ska också inriktas mot att lyfta fram utvecklingsmöjligheter.  
Det är viktigt att eleven får ta ett ansvar, får göra sig hörd och ha ett inflytande över sin skolsituation. Det är också under utvecklingssamtalet som diskussionen påbörjas om vilka åtgärder som ska vidtas om eleven ej nått målen. Åtgärderna diskuteras tillsammans med elev, lärare/mentor och föräldrar samt vilket ansvar som vilar på var och en. Samtalet ska utmynna i en individuell utvecklingsplan i Unikum.

Elevrådet (år F-5)

Beskrivning: En personal har elevrådet som sitt ansvarsområde och deltar i alla möten. Alla klasser i skolår 1-5 är representerade. Elevrådet träffas regelbundet. Eleverna i skolår 5 är ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen har regelbundna möten med biträdande rektor. Klassrepresentanterna förmedlar information från mötet under respektive klassråd.
Syfte: Eleverna får ta ansvar, får driva för dem viktiga frågor samt får erfarenhet av mötesteknik och hur beslut tas. Vuxna i skolan får värdefulla idéer och synpunkter från barnen.

Elevrådet (år 6-9)

Beskrivning: Samtliga skolår är representerade av vald elev i elevrådet. Elevrådet är uppbyggt efter allmänna mötesprinciper med ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsen har regelbundna möten med rektor.
Syfte: Representanten fungerar som ett språkrör för mentorsgruppen. Elevrådet behandlar frågor som berör elevernas skolsituation. Elevrådet arbetar bland annat för en förbättrad elevmiljö på skolan.

Klassråd /Mentorsråd

Beskrivning: Varje klass har klassråd regelbundet. På klassrådet tas frågor upp som rör hela klassen eller om skolans miljö eller verksamhet En ordförande väljs och det förs protokoll.
Syfte: Under klassrådet får barnen tillfälle att säga vad de tycker i frågor som tas upp. Barnen väljer själva i stor utsträckning vilka frågor som ska behandlas på klassrådet. Rapportering från elevrådet tas upp under mentorsrådet respektive klassrådet.

Mentorstiden (år 7-9)

Beskrivning: Eleverna möter sina mentorer regelbundet.
Syfte:  Eleven ges möjlighet att möta en vuxen. Kontinuiteten skall skapa förtroende och trygghet för eleven. Eleven skall känna att det finns en person som ständigt är tillgänglig och behjälplig.
Mentorn uppmuntrar elevernas kunskapsmässiga, personliga och sociala utveckling.

Utvärderingar (år F-9)

Beskrivning: Olika former av utvärderingar sker efter avslutade arbetsområden.
Syfte: Att låta eleverna förmedla sina åsikter så att de kan vara med och påverka genomförandet av framtida arbetsområden.

Råd

För att utveckla elevinflytandet på skolan har vi tre olika råd:

  • Elevråd
  • Biblioteksråd
  • Matråd

Syftet är att:  

  • öka elevernas inflytande på skolan  
  • uppnå en ökad ”vi-känsla” på skolan
  • öka elevernas delaktighet
  • öka elevernas ansvar med stigande ålder
  • träna eleverna i de demokratiska processerna

I varje råd ingår elever från år 2 till år 9 samt personalrepresentanter. I början av läsåret väljs representanterna till råden.


Publicerad av: Eva Zetterlund

Senast uppdaterad: 2017-10-16

Högermeny

Om elevrådet

Om elevrådet

Elevrådet tidiga skedet Beskrivning: Skolans elevråd har klassrepresentanter från årskurs 2-5. En elev från de högre årskurserna är ordförande. En representant från skolledningen samt en personalrepresentant är med på elevrådets möten. Elevrådet...

Om elevrådet