Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Förskoleklass

Förskoleklassen är en frivillig skolform som ska stimulera varje barns utveckling och lärande. Lek och skapande ska ingå i förskoleklassen som väsentliga delar av det aktiva lärandet och elevens lust och nyfikenhet ska tas tillvara samt ligga till grund.

I förskoleklassen möts förskolans och grundskolans arbetssätt och metodik. På Krusboda skola har vi för närvarande tre grupper med ca 20 elever i varje grupp. Vi har en helhetssyn på eleven. I varje förskoleklassgrupp driver vi förskoleklass- och fritidshemsverksamhet i samma lokaler och med samma pedagoger under hela dagen. Under morgon- och kvällsomsorg samarbetar vi med de övriga fritidshemsgrupperna. Under förskoleklassåret är målet att eleverna ska växa in i rollen som blivande skolbarn. För att nå dit tränar vi på många olika sätt genom enklare skolförberedande övningar, t ex att veta hur man gör i matsalen, komma in när skolklockan ringer och rasten är slut. Det ges även många tillfällen att öva det sociala samspelet både under den fria leken och styrda aktiviteter.

I Förskoleklassen arbetar vi till exempel med Bornholmsmodellen. Genom ett varierat och roligt sätt får eleverna upptäcka språkets alla delar genom till exempel genom lekar, spel och på detta sätt stärks barnens fonologiska medvetenhet. Förståelsen av den alfabetiska principen utvecklas. Barnen upptäcker att det finns ett samband mellan språkljuden och bokstäverna. De första bokstäverna ljudas samman till ett ord. Bokstäverna får en innebörd och förståelsen står klar. Huvudsyftet är att stimulera barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen och framför allt att det ska vara roligt att leka med språket.

Materialet bygger på språklekar. För många barn är det just språklekar av detta slag som kan förebygga framtida läs- och skrivsvårigheter. Vi börjar med rim och ramsor, går vidare till meningar och ord för att till sist jobba med ordens minsta beståndsdelar, de enskilda ljuden.

Lek, skapande och utforskande är viktiga delar i undervisningen och elevernas lust och nyfikenhet ska tas tillvara. Utgångspunkten är att utveckling och lärande sker ständigt och i alla sammanhang. Vi utnyttjar skolans olika lokaler, skolans Gröna rum och våra närliggande skogar och naturområden i vår verksamhet. Titta gärna på bildspelet under relaterad information.

Verksamheten styrs av skollagen.

Här kan du ansöka om plats (E-tjänstportalen)


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-10-16