Tyck till om tyreso.se
Till tyreso.se

Enhetsplan

Varje kommun skall enligt förordningen SFS 1997:702, ändrad 2005:610, årligen upprätta en skriftlig enhetsplan som ett led i den kontinuerliga uppföljningen och utvärderingen av verksamheten.

Kommunens kvalitetsredovisning skall omfatta såväl kommunalt bedriven skol- och förskoleverksamhet samt skolbarnomsorg. Kommuners enhetsplaner från föregående år skall vara upprättade senast den 1 maj.

Varje kommun skall sträva efter att göra enhetsplanen, som upprättats för verksamhet i kommunen, kända och enkelt åtkomliga för var och en.

Enhetsplanen skall innehålla en bedömning av i vilken utsträckning de nationella målen för utbildningen har förverkligats och en redogörelse för vilka åtgärder kommunen avser att vita för ökad måluppfyllelse.

I enhetsplanerna skall verksamhetens förutsättningar, arbetet i verksamheten och utbildningens måluppfyllelse redovisas.


Publicerad av: Pierre Näsman

Senast uppdaterad: 2017-05-23