Tyck till om tyreso.se

Befolkningsprognos för 2016-2019

En stor del av kommunens tjänster riktar sig till vissa åldersgrupper. Att göra prognoser om befolkningsförändringar i olika åldrar ger därför en ganska god bild av vilka krav som i framtiden kommer att ställas på kommunen.

Befolkningen i Tyresö har under 2015 ökat med 1,7 % eller 787 personer till 46 177 invånare 


Stor utmaning ta hand om de asylsökande som redan kommit till Sverige

Sammantaget kommer kommunernas mottagande av nyanlända att stiga kraftigt under de kommande åren. Asylsökande ingår inte i register över totalbefolkningen. De folkbokförs först om och när de får uppehållstillstånd i minst ett år. 

Positivt födelsenetto

Fruktsamheten har varit högre i Tyresö än i riket. Under senare år har födelsetalen varit lägre än tidigare. Föräldraskapet har med tiden skjutits allt längre upp i åldrarna. Medellivslängden har ökat under lång tid, både för män och för kvinnor.

Korta flyttningar dominerar

Huvuddelen av flyttningarna sker på mycket korta avstånd. I Tyresö sker drygt 50 procent av flyttningarna inom kommunen. Tyresö har en nettoinflyttning från Stockholm, Nacka och utlandet medan vi har en nettoutflyttning till Haninge och övriga riket.

Flyttningen är starkt åldersberoende, högst är rörligheten för ungdomar i åldern 20-29 år. I Stockholmsområdet flyttar barnfamiljerna från regionens centrala delar Stockholm, Solna och Sundbyberg, med stor andel små lägenheter till förorterna när de får barn.

Ökat bostadsbyggande

Bostadsbyggandet har varit lågt under de senaste åren men åter kommit i gång. Under 2014 färdigställdes 400 lägenheter Under de närmaste tio åren beräknas ca 4000 lägenheter tillkomma i Tyresö. Målsättningen i översiktsplanen är 300 bostäder om året.  Förutom byggnationen sker permanentbosättning i fritidshus i Östra Tyresö.

Kommunprognos

Tyresö beräknas öka sin befolkning i något snabbare takt än länsgenomsnittet. Antalet invånare ökar från 46200 invånare 2015 till 51600 år 2020 och 54900 år 2025.

Enligt befolkningsprognosen kommer antalet förskolebarn att öka från 3000 barn till 3500 barn år 2020. Antalet elever på grundskolenivå ökar från 6650 till 7200 år 2020.  Ungdomarna 16-18 år har nått sin lägsta punkt och ökar åter. Antalet äldre i Tyresö ökar framförallt över 80 år. Den förvärvsarbetande gruppen, 19-64 åringarna, ökar 3500 personer fram till 2020 och med 5100 fram till 2025.

Delområdesprognos

För att få en uppfattning om befolkningssammansättningen i olika områden har en prognos gjorts för tre områden, Trollbäcken, Bollmora och Tyresö Strand. Befolkningen beräknas till år 2025 öka med 5300 invånare i Bollmora, med 2600 invånare i Tyresö Strand och med 800 invånare i Trollbäcken.

Antalet förskolebarn ökar i Bollmora och Tyresö Strand och är oförändrat i Trollbäcken. Antalet elever i grundskolan ökar i alla kommundelar. Ungdomarna i 16-18 år ökar i alla kommundelar. Yngre äldre minskar i Trollbäcken och Bollmora men ökar i Tyresö Strand. Äldre över 80 år ökar i samtliga kommundelar. Den förvärvsarbetande gruppen, 19-64 åringarna ökar i framförallt Bollmora och Tyresö Strand.


Publicerad av: Per-Olof Lindfors

Senast uppdaterad: 2017-03-16

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Ekonomichef
Torstein Tysklind

Politiskt ansvar