Tyck till om tyreso.se

Frågor och svar om flyktingmottagning

Publicerad den: 2015-10-05

Oron i världen gör att fler människor befinner sig på flykt. Det ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i det svenska samhället. Här har vi samlat information om kommunens arbete och hur du som privatperson kan göra en insats.

Hur många ensamkommande barn som kommunen ska ta emot regleras i en överenskommelse med länsstyrelsen och Migrationsverket.

Tyresö kommun har kommit överens med Migrationsverket och Länsstyrelsen om att ta emot 115 ensamkommande asylsökande barn och unga under 2016. Vi har även avtalat att ta emot 32 ensamkommande barn och unga med permanent uppehållstillstånd. 

Beroende på hur flyktingströmmen till Sverige kommer att se ut under 2016 är det svårt att veta exakt hur många vi kommer att ta emot.

Läs mer om kommunens stöd till ensamkommande unga

Den 1 mars 2016 trädde en ny bosättningslag i kraft. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas till dem för bosättning. Tyresö kommun kommer att anvisas totalt 170 personer under 2016. De välkomnas som nya Tyresöbor.

Mer om flyktingmottagandet i Sverige finns på Migrationsverkets webbplats

Flera myndigheter samverkar kring flyktingmottagandet på nationell, regional och lokal nivå. Här kan du läsa om länsstyrelsens roll.

 

Frågor och svar om flyktingmottagning

 • Varför förbereder Tyresö kommun ett ökat flyktingmottagande?

  Med krig och katastrofer i världen söker många nu asyl i Sverige. Därmed ökar behovet av att hitta boende till nyanlända och integrera dem i samhället.

  Migrationsverket bedömer att antalet personer som beviljas uppehållstillstånd som flyktingar ökar kraftigt under de närmaste åren, vilket framför allt gäller personer från Syrien och Afghanistan, men också Irak, Somalia och  Eritrea.

  Alla kommuner behöver hjälpas åt att ta emot dem som, efter den första tiden i flyktinganläggningar, ska slussa ut och bli en del av vårt samhälle. Tyresö kommun har beslutat att öka mottagandet av flyktingar och ensamkommande barn. Ett utvecklat samarbete mellan kommunens verksamheter, statliga myndigheter, näringsliv och det civila samhället skapar bra förutsättningar för en framgångsrik integration.

  Sett till det totala antalet personer som söker bostad är flyktingarna en liten grupp men det handlar om personer som befinner sig i en mycket utsatt situation och där bostad är en avgörande förutsättningarna för att de ska kunna etablera sig i landet.

 • Varför förbereds bostäder för flyktingar?

  Den 1 mars 2016 trädde en ny bosättningslag i kraft. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas till dem för bosättning. Tyresö kommun kommer att anvisas totalt 170 personer under 2016. De välkomnas som nya Tyresöbor.

  Syftet med den nya lagen är att få ett jämnare mottagande över landet samt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Antalet personer som anvisas har beräknats utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

  Att lösa boendefrågan blir en stor utmaning för kommunen eftersom det råder bostadsbrist i hela regionen. Vid nybyggnation avtalar kommunen med fastighetsägarna om att få förfoga ett antal lägenheter för nyanlända Tyresöbor och för Tyresbor med särskilda sociala behov. 

  I väntan på att permanenta bostäder blir tillgängliga genom nybyggnation behöver kommunen tillfälliga modulbostäder. Tillfälliga boenden är viktiga för att inte störa bostadskön och försvåra, exempelvis för unga som behöver egen bostad. Strategin är att fördela de tillfälliga boendena över alla kommundelar

  Det är viktigt att de som flyttar hit får ett bra mottagande och goda möjligheter att etablera sig i samhället. En lång väntan på anvisning till boende försvårar möjligheterna till snabb integrering då den nyanlände inte fullt ut kan fokusera på vägen till egen försörjning.

 • Vad gör kommunen för att underlätta integrationen?

  Arbetscentrum har väl inarbetad metodik för att ta emot familjer från andra länder och hjälpa dem att integreras i samhället. De flesta får full sysselsättning direkt när de flyttar hit, de läser svenska för invandrare på halvtid och praktiserar på en arbetsplats på halvtid. Barnen får plats på förskola eller i skolan. Många nyanlända är högutbildade och kommer relativt snabbt ut i jobb. Det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för vägen ut på arbetsmarknaden och ger stöd och hjälp att hitta jobb. I Tyresö är sysselsättningsgraden bland utrikes födda hög.

  När fler flyktingfamiljer kommer hit är det viktigt för integrationen att hitta bostäder spritt över hela kommunen.

  Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att hjälpa nyanlända till arbete.

 • Hur bestäms hur många ensamkommande ungdomar vi tar emot?

  Många som söker asyl i Sverige är under 18 år och kommer utan sina föräldrar eller andra legala vårdnadshavare. Migrationsverket ska så snart som möjligt, efter det att ett ensamkommande barn har ansökt om asyl, anvisa en kommun som ska ta över det långsiktiga ansvaret för barnet. Det innebär bland annat att anvisningskommunen ansvarar för barnets mottagande, omsorg och boende. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

  Det finns för få platser för ensamkommande flyktingungdomar i Sverige. Den 1 januari 2014 ändrades lagen om mottagande av asylsökande för att ge Migrationsverket utvidgade möjligheter att anvisa en kommun att ordna boende för ensamkommande barn. Under 2015 anvisades Tyresö kommun 141 ensamkommande barn.

  Under 2016 är överenskommelsen att  Tyresö kommun ska ta emot 4,7 promille av totala antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige. Exakt hur många vi kommer att ta emot beror alltså på hur flyktingströmmen till Sverige kommer att se ut. Det har kommit betydligt färre ensamkommande barn under 2016 och i juni hade inget ensamkommande barn ännu anvisats Tyresö kommun.

 • Vad gör kommunen för ensamkommande flyktingbarn?

  Kommunen ansvarar för att det finns en bostad samt för mottagande, undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering samt skola och barnomsorg. Socialnämnden utreder barnets behov och beslutar om lämpligt boende, exempelvis ett familjehem. Kommunen ser också till att ungdomen får en egen företrädare, exempelvis en god man.

  Ungdomarna får eget ansvar och ges redskap för hur de ska gå vidare. Målet är att göra ungdomarna självständiga genom utbildning, arbete, nätverk och bostad. De flesta studerar vidare på gymnasium och högskola.

  Kommunen arbetar utifrån en modell som kallas boendekedja. De som är under 18 år bor i familjehem eller i någon form av stödboende. De över 18 år bor i försöksboende eller eget boende. En boendestödjaren är kontaktperson för fyra ungdomar som de coachar och följer hela vägen från inskrivning till dess att de klarar sig själva. Alla ungdomar ska lära sig se sina egna utvecklingsmöjligheter, bli medvetna om sina förmågor och få hjälp att nå sina mål. Alla får samhällsinformation om Sverige – vården, arbetsförmedling, försäkringskassa, budget- och skuldrådgivning, demokratifrågor med mera. Boendestödjaren pratar även mycket om hur beteendenormerna ser ut i Sverige

  När den ensamkommande fått permanent uppehållstillstånd arbetar kommunen enligt barnkonventionen och hjälper till att söka efter släktingar för att göra det möjligt för barn och föräldrar att återförenas. Kommunerna ska också hjälpa till att hitta ett permanent boende.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2015-10-05

Högermeny