Tyck till om tyreso.se

Varför förbereds bostäder för flyktingar?

 

Frågor och svar

 • Varför förbereds bostäder för flyktingar?

  Den 1 mars 2016 trädde en ny bosättningslag i kraft. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas till dem för bosättning. Tyresö kommun kommer att anvisas totalt 170 personer under 2016. De välkomnas som nya Tyresöbor.

  Syftet med den nya lagen är att få ett jämnare mottagande över landet samt förbättra nyanländas möjligheter att komma in i samhället och på arbetsmarknaden. Antalet personer som anvisas har beräknats utifrån kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn och hur många asylsökande som redan vistas i kommunen.

  Att lösa boendefrågan blir en stor utmaning för kommunen eftersom det råder bostadsbrist i hela regionen. Vid nybyggnation avtalar kommunen med fastighetsägarna om att få förfoga ett antal lägenheter för nyanlända Tyresöbor och för Tyresbor med särskilda sociala behov. 

  I väntan på att permanenta bostäder blir tillgängliga genom nybyggnation behöver kommunen tillfälliga modulbostäder. Tillfälliga boenden är viktiga för att inte störa bostadskön och försvåra, exempelvis för unga som behöver egen bostad. Strategin är att fördela de tillfälliga boendena över alla kommundelar

  Det är viktigt att de som flyttar hit får ett bra mottagande och goda möjligheter att etablera sig i samhället. En lång väntan på anvisning till boende försvårar möjligheterna till snabb integrering då den nyanlände inte fullt ut kan fokusera på vägen till egen försörjning.


Högermeny