Tyck till om tyreso.se

Skadeanmälan

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse. Här kan du läsa om kommunens ansvarsförsäkring.


 

OBS! Har ditt barn råkat ut för en olycka ska du inte använda dessa blanketter utan gå in på länken här på sidan - Kollektiv olycksfallsförsäkring 


 

 

Har du råkat ut för en personskada (t ex halkat omkull och brutit armen) eller drabbats av en egendomsskada (t ex en gren som blåst ner och skadat din bil eller fått översvämning) och Tyresö kommun antingen:

• är fastighetsägare (d v s äger aktuell mark eller byggnad)
• är ansvarig väghållare (d v s svarar för gatans eller gångbanans skötsel)
• är ansvarig för verksamheten (d v s driver t ex skolverksamheten)

där skadan inträffat och du anser att kommunen har orsakat skadan genom fel eller oaktsamhet, kan du göra en anmälan om detta till kommunen och begära skadestånd.

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet att betala ut ersättning om kommunen eller den entreprenör som anlitats orsakat skadan genom fel eller försummelse.

När en skadeanmälan kommer in görs i allmänhet en prövning om kommunen orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detta sköts oftast av handläggare på ansvarig förvaltning i samråd med kommunens försäkringsrådgivare.

Observera dock att du alltid i första hand ska nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan.

I Trafikskadelagen står i 18 § att ”den som drabbas av en skada i följd av trafik med ett motordrivet fordon får, trots att han kan få trafikskadeersättning, i stället kräva skadestånd enligt vad som gäller om detta".
Skadelidande har således efter den en möjlighet att kräva kommunen på ersättning för sin självrisk.

 

Nedan följer en kort information om kommunens ansvar och hur du gör en anmälan om skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan.

Enbart det faktum att en skada inträffar är oftast inte tillräckligt i sig för att kommunen bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte.

Kvitton mm

Bifoga kvitton på dina kostnader och utlägg när du skickar in skadeanmälan. Fotografera skadan och skriv ner datum och tidpunkt.
Ä
ven en skiss från skadeplatsen kan vara bra att bifoga. Kommunen begär annars in nödvändiga handlingar och uppgifter från dig i samband med utredningen av skadan.

Handläggning och besked

När anmälan kommer in gör kommunen, och i vissa fall kommunens försäkringsbolag, en skadeståndsrättslig bedömning av det inträffade. När bedömningen är klar får du besked om Tyresö kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade.   

Anmälan

Du gör din anmälan på blanketten som finns under relaterad information.
Du kan fylla i den på datorn eller ladda ner blanketten innan utskrift.
Blanketten finns även att hämta i pappersformat på Servicecenter i kommunhuset

Den ifyllda och underskrivna blanketten med bilagor skickar du till:

Tyresö kommun
Servicecenter
135 81 Tyresö

Observera att du inte kan scanna och mejla in blanketten eftersom vi behöver underskrift i original 

Frågor

Har du några frågor angående skadeanmälan kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-5782 9100 eller på e-postadress servicecenter@tyreso.se

Information om Personuppgiftslagen PUL

Vi behöver registrera dina personuppgifter för att kunna handlägga ditt ärende. De kan i vissa fall komma att lämnas ut till kommunens försäkringsbolag. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och för frågor om hur personuppgifterna hanteras vänd dig till kommunens jurist på telefon 08-5782 9241 eller på e-postadress eva.m.nilsson@tyreso.se


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2017-07-24

Högermeny

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Försäkring för dem som deltar i kommunens verksamheter.

Kollektiv olycksfallsförsäkring

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar