Tyck till om tyreso.se

Risk- och sårbarhetsanalys

Enligt" Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap" är kommuner och landsting ålagda att genomföra en risk- och sårbarhetsanalys.

Tyresö kommun gör årligen en inventering av de kända hot och risker som finns i kommunen. Underlagen tas fram av respektive förvaltning genom att man undersökt vilka kända hot och risker som kan påverka verksamheten.

Resultatet av inventeringen presenteras i en risk- och sårbarhetsanalys

 

Vad är syftet ?

Syftet med risk- och sårbarhetsanalysarbetet är att öka medvetenheten och kunskapen hos beslutsfattare och verksamhetsansvariga om hot, risker och sårbarheter inom det egna verksamhetsområdet samt att skapa ett underlag för egen planering.

Vad tittar man på ?

Vissa samhällstjänster är helt avgörande för vårt sätt att leva. Om inte dessa fungerar som det är tänkt, finns risk för liv och hälsa för medborgaren och risk att samhällets grundläggande värden störs. 

Vilka verksamheter måste då fungera i Tyresö utan avbrott?

 • Äldreomsorg och verksamheter för personer med funktionshinder
 • Räddningstjänst

Vilka verksamheter är av central betydelse för att hantera en kris?

 • Information/intern service
 • Data/telefoni
 • Krisledningsorganisation 

Vilka resurser är nödvändiga för att bedriva verksamhet?

 • Vatten och avlopp
 • Renhållning
 • Elförsörjning
 • Fjärrvärme

Utifrån dessa kriterier tittar men sen på vad som kan hända i vår kommun och hur vi kan hantera situationen om det hände .

Vad har vi för risker i vår kommun?

 • Spridning av nukleära ämnen
 • Störning av elförsörjningen upp till 2 veckor
 • Störning i vattenförsörjning och avloppsrening
 • Störningar i fjärrvärmeförsörjningen
 • Större trafikolycka med många kommuninvånare
 • Brand i publik anläggning, äldreboende etcetera
 • Farligt utsläpp
 • Oljeutsläpp till sjöss når större kustområde
 • Allvarlig smitta (nivå  3)
 • Gisslandrama med dödshot mot enstaka/stor grupp (bombhot)
 • Olycka, sabotage publik anläggning

Hur kan vi minska vår sårbarhet?

Extraordinära händelser kan nästan aldrig förebyggas.
Det gäller därför i stället att försöka motverka händelsens fortsatta förlopp och lindra effekten av konsekvenserna, det vill säga göra sårbarheten så liten som möjligt.

Det handlar främst om att

-          höja/bibehålla kompetensen
-          förbättra organisationen och
-          underhålla/förbättra det tekniska skyddet

Kommunen höjer/bibehåller kompetensen främst genom:

 • informera till anställda och allmänheten om samhällets sårbarhet, varning (VMA), hemberedskap och kommunens krisberedskap via hemsida och kampanjdagar
 • kontinuerlig utbilda/övar förtroendevalda, anställda och frivilliga
 • att klara rutiner för larmning och att uppdaterade larmlistor finns
 • se över de resurser som finns i kommunen för att kunna utnyttjas gemensamt
 • geografiskt krishanteringsråd *) som träffas 2 ggr per år 
 • utnyttja Rakel och eget radionät för kommunens krisledning

Kommunen förbättrar sin organisation främst genom

 • att i kommunens Krisplan klargöra ansvarsfördelning och roller
 • att vidareutveckla krisledningssystemet när det gäller personalbemanning och lokalutnyttjande
 • att en organisationsplan finns utarbetad och uppdaterad för kollektivt omhändertagande i fyra värmestugor
 • en aktuell krisinformationsplan finns
 • rätt sammansatt grupp personer i POSOM
 • att kunna informera allmänheten på olika sätt med råd och information

Kommunen förbättrar det tekniska skyddet främst genom

 • att fortsätta installera reservkraft för viktiga samhällsfunktioner
 • säkerställt service/underhåll på och bränsle för reservkraft
 • säkerställt radiosamband i reserv vid utslagning av övriga teleförbindelser samt avtal med reservkraftsförsörjd Närradioförening
 • att reservkraft installeras in i värmeverket Jordbro för att trygga värmeförsörjning till Tyresö, Haninge och Älta vid ett långvarigt elavbrott

Publicerad av: maj.fagerlund@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-16

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar