Tyck till om tyreso.se

Krishanteringsråd

En av kommunens skyldigheter är att samverka och samordna resurser och insatser före under och efter en kris.

Tyresö kommun har, i enlighet med Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544), ett så kallat geografiskt områdesansvar.

Kommunens krishanteringsråd är ett forum för representanter från olika aktörer inom kommunens geografiska område.
Arbetet i krishanteringsrådet syftar till att förbereda och underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar.

Krishanteringsrådet består av företrädare för berörda myndigheter, kommunen, organisationer och företag med uppgifter och ansvar för krisförberedelser.
Företrädarna utgörs av personer med kunskap om sin verksamhet och kan då vara en länk mellan rådet och den beslutande nivån i egen organisation.
Exempel på deltagande aktörer är vattenförsörjning, avlopp, elförsörjning, räddningstjänst och polis.

Krishanteringsrådet sammanträder 1-2 gånger per år.


Publicerad av: Maj Ingels Fagerlund

Senast uppdaterad: 2016-09-28

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar