Tyck till om tyreso.se

Beredskap mot oönskade händelser

En kommun ska kunna leda verksamheter effektivt vid en kris - till exempel vid långvariga avbrott i el- eller vattenförsörjningen, oväder som leder till översvämningar eller snökaos.

Extraordinära eller allvarliga händelser kan nästan aldrig förebyggas.
Det gäller därför i stället att försöka motverka händelsens fortsatta förlopp och lindra effekten av konsekvenserna, det vill säga göra sårbarheten så liten som möjligt.

Ledning vid kris

Ledning vid kris kan till stora delar genomföras med ordinarie organisation och med personalen i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste vi dock göra en anpassning av den ordinarie organisationen till någonting som bättre svarar mot de speciella krav som ställs på kommunen vid en kris. Detta gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, samband, information, rapportering och service. Viss förstärkning med frivilliga blir dessutom nödvändig.
Ledningsplatser är försedda med reservkraft och goda kommunikationsmöjligheter via både radio och telefoni.

Upplysningscentral öppnas vid behov
Kommunens växel och webbplats har en viktig roll i en krissituation eftersom det är hit många människor vänder sig för att få information.

En upplysningscentral för information via telefon till allmänheten upprättas om det krävs. Information lämnas också via lokalradion-Tyresöradion på 91,4 MHz 
Det är viktigt att inga motstridiga eller felaktiga uppgifter sprids. Därför är den information som går ut från kommunen alltid godkänd av krisledningsgruppen.

Kommunen kommer vid behov att aktivera ett telefonnummer dit allmänheten kan ringa för information.

När numret aktiveras och Upplysningscentralen bemannas kommer meddelande om detta här på vår hemsida och via Tyresöradion.

Introduktion i krisberedskap

Vill du lära dig mer om hur krishanteringssystemet i Sverige är uppbyggt?
Vill du bli mer bekant med grundläggande begrepp och få baskunskaper i området krisberedskap ?
Under relaterad information finns länk till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och där kan du som vill veta mer läsa om förebyggande arbete för att kunna hantera en kris. 


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2018-01-15

Högermeny

Introduktion i krisberedskap

Introduktion i krisberedskap

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar