Tyck till om tyreso.se

Säkerhetsorganisation

I Tyresö kommun finns en säkerhetsorganisation och riskhanteringsgrupp som samordnar trygghets- och säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare.

Säkerhetsenhet
För samordning och som stöd till förvaltningar och bolag finns i kommunen en säkerhetsenhet som består av en säkerhetschef samt brottsförebyggande strateg.

Säkerhetsenheten ansvarar för utarbetande av förslag till övergripande policydokument och riktlinjer, utveckling av metoder inom säkerhetsområdet och utgör stöd till verksamheterna. Säkerhetsenheten ska leda- samverka och utveckla inom området säkerhet och trygghet.

Säkerhetssamordnare
Varje förvaltningschef ska utse minst en säkerhetssamordnare som ansvarar för samordning av trygghets- och säkerhetsfrågorna på respektive förvaltning.

Trygghets- och säkerhetsarbetet ska på förvaltningsnivå integreras i den befintliga organisationen och säkerhetssamordnare ska rapportera till förvaltningschef.

Säkerhetssamordnare ska initiera, samordna, stödja, följa upp, ge råd och tillhandahålla kunskap och kompetens till de kommunala verksamheterna inom området trygghet och säkerhet.

Säkerhetsombud

På varje arbetsplats/enhet ska det finnas minst ett säkerhetsombud för lokalt arbete med risk- och säkerhetsfrågor.

Riskhanteringsgrupper
För arbetet inom kommunens geografiska område finns olika riskhanteringsgrupper där målet är att samordna säkerhets- och trygghetsarbetet inom kommunens verksamheter, bolag och mot kommuninvånare.
Deltagare i dessa grupper är, förutom säkerhetsenheten och säkerhetssamordnarna, representanter från olika myndigheter och verksamheter inom kommunen.
Grupperna förväntas utifrån sin kompetens bidra till ett effektivt säkerhetsarbete med hög kvalitet.
Grupperna arbetar i olika konstellationer utifrån uppdrag och det kan vara arbete med risk- och sårbarhetsanalyser, förebyggande insatser, utveckla rutiner och arbetsmetoder, initiera utbildningar och föreläsningar. Här ingår även att lyfta gemensamma frågor före och under en extraordinär eller allvarlig händelse.


Publicerad av: Säkerhetsenheten

Senast uppdaterad: 2017-09-26

Högermeny

Kontakt

Säkerhetsenheten

Postadress:
135 81 Tyresö
Besöksadress:
Marknadsgränd 2
Tyresö centrum

Politiskt ansvar