Tyck till om tyreso.se

Tyresöpanelens frågeomgång november 2010

Tyresöpanelens frågeomgång i november 2010 genomfördes under temat "Ta tillvara outnyttjade områden"

Tyresöpanelen har besvarat kommunens frågeomgång för november 2010. Ämnet för frågeomgången var ”Ta tillvara outnyttjade områden” och syftade till att undersöka om det finns det områden i kommunen som i dagsläget inte tas till vara fullt ut eller som helt enkelt har glömts bort. Med områden avsågs offentliga platser, t.ex. grönområden och fastigheter, som kommunen förfogar över. Naturreservat ingick ej i definitionen. 

Följande frågor ställdes till Tyresöpanelen:

  1. Ta tillvara outnyttjade områden. Beskriv ett eller flera områden i Tyresö kommun som du tycker skulle kunna tas till vara på ett bättre sätt.
  2. Ge förslag på hur området skulle kunna användas.

Resultat

 

Frågeomgången skickades ut till 156 personer/paneldeltagare. Svarsfrekvensen var 69 procent. Fråga 1 besvarades dock i större utsträckning än fråga 2.

Kommunstyrelsens presidium (ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande) har tagit del av samtliga inkomna svar. Presidiet har, utifrån förslagen, valt ut fyra områden för vidare utredning om möjlig utveckling.

Under rubriken Relaterad information till höger på sidan hittar du en sammanställning av samtliga inkomna svar samt en sammanställning över vilka områden som kommunstyrelsens presidium har valt ut för fortsatt utredning.


Publicerad av: webmaster@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03