Tyck till om tyreso.se

Positivt om teknik inom äldreomsorgen

Tyresöpanelen är övervägande positiv till ny teknik. Det både ur ett äldre- och ett anhörigperspektiv. I fritextsvaren uttrycktes dock en rad betänkligheter, framför allt ur den äldres synvinkel.

– Det är inspirerande med den generellt positiva återkopplingen och många bra kommentarer som är viktiga att vi tar med oss. Självklart ska det vara frivilligt med teknik som kan uppfattas integritetskränkande och den ska ge en ökad trygghet – inte tvärt om. Kul också att vi, enligt panelen, är på rätt väg i valfrihetsfrågorna, säger Andreas Jonsson, (M), socialnämndens ordförande.

Vad menas med ny teknik?

Forskning inriktar sig på att finna hållbara, innovativa och praktiska lösningar som möjliggör ett längre självständigt liv, en ekonomiskt genomförbar omsorg för äldre och helt nya sätt att tänka kring äldreomsorgen. Utgångspunkten är att ny teknik ska göra det tryggare och roligare för äldre, vare sig de bor kvar hemma eller på äldreboenden. Teknik kan stimulera äldre till aktivitet och social samvaro, och även minska oron för anhöriga.

Exempel på ny teknik som diskuteras idag är: webbkamera, videokonferens, appar till mobiltelefon, trampmattor och andra typer av rörelselarm, digitala larm med GPS-teknik med mera. Teknik som till stor del redan prövats inom andra områden.

Övervägande positivt, men även stor skepticism

Hela 80 procent var positiva eller mycket positiva sett ur de anhörigas perspektiv, endast 5 procent kände sig tveksamma. Sett ur den äldres perspektiv var 14 procent tveksamma och 66 procent positiva eller mycket positiva. Bland betänkligheterna dominerar risk för stress och känsla av övervakning för den äldre och risker i samband med strömavbrott och andra tekniska avbrott. Många betonar vikten av att den äldre själv får bestämma över valet av tekniska lösningar och att tekniken inte ersätter personlig närvaro av personal och anhöriga. De tekniska lösningar som många säger sig tro mest på gäller larm och positionering av olika slag. Bildtelefoni och andra lösningar som ger aktivitet och stimulans nämns också som positivt.

Valfrihet: Trygghetsboende lockar

Valfrihet för äldre är en viktig fråga, inte bara vad gäller teknik. Tyresöpanelens deltagare är mycket positiva till att det byggs fler trygghetsboenden där man bor i egen lägenhet med jämngamla grannar, värdinna, gemensam lokal och gemensamma aktiviteter (alternativet fick omdöme 4,5 på en skala 1-5). De vill också att man ska ges möjlighet att fritt välja särskilt boende även utanför Tyresö (omdöme 4,1). Även förslagen att man kan få behålla personal från hemtjänsten när man flyttar till särskilt boende (3.9) och att det byggs kollektivhus (3,5) bemöttes positivt.

En fråga gällde hemtjänst. Under 2014 blir det möjligt för flera aktörer att leverera hemtjänst i Tyresö. Enligt lagen om valfrihet (LOV) kan alla hemtjänstleverantörer ansöka om att få verka i Tyresö och blir efter godkännande valbara. Frågan om hur Tyresöpanelen ställde sig till att ideella organisationer levererar hemtjänst blev olyckligt felformulerad. Det skulle stå idéburna organisationer, exempelvis kyrkosamfund. Alla aktörer ska givetvis få samma ersättning, alltså inte arbeta ideellt. Svaren är därför svårtolkade men omdömet blev positivt (3,6).

Tankar om valfrihet i kommentarsfältet rör vikten av god vård och valfrihet kontra negativa effekter av vinstmöjligheter för privata aktörer. Vikten av att kunna jämföra och följa upp kvaliteten på omsorgen betonas också.


Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-01-03

Högermeny

Relaterad information