Tyck till om tyreso.se

Frågeomgång 2, 2013

72 personer svarade på enkäten, vilket är knappt hälften av Tyresöpanelens deltagare. Enkäten innehöll tre frågeområden: nytt gymnasium, översiktsplaneringens tidiga dialog samt utveckling av Tyresöpanelen.

Nytt gymnasium

Diskussioner om placering och utformning av det beslutade nya gymnasiet pågår och Tyresöpanelens synpunkter blir en del av beslutsunderlaget. I det stora hela bekräftar svaren att projektupplägget kring nytt gymnasium är rätt. En projektgrupp tar fram förslag på lokalisering med för- och nackdelar, uppskattad kostnad med mera för olika alternativ. En annan grupp arbetar med innehållet: profil, lärmiljö, ledning och organisation, elevsyn samt pedagogik, arbetssätt och därtill relaterade frågor, exempelvis teknik.

Tyresöpanelen svarade att läget var en väldigt viktig fråga för gymnasiet. Två tredjedelar av Tyresöpanelsens deltagare anses att det ska byggas ett nytt gymnasium och många föreslår en placering mitt i Tyresö centrum. Många påpekar vikten av en ljus, attraktiv och ändamålsenlig miljö och av flexibilitet. Lokaler som kan nyttjas för andra ändamål så att skolytan kan anpassa efter program och elevunderlag. Flera som föredrar renovering av befintlig skola anger ekonomiska skäl.

Efter läget tycker paneldeltagarna att det viktigaste är att byggnaden är anpassad för modern teknik som möjliggör nya arbetssätt. I fritextsvaren framhåller många vikten av gymnasiet har ett bibliotek.

Åtta av tio tycker att det är en bra idé att inrymma ett publikt bibliotek i samma byggnad, sex av tio gillar idén att ha en företagshub för unga entreprenörer i gymnasiebyggnaden. Nästan lika många tror att ett kafé i byggnaden skulle gynna eleverna.

Dialogformer för översiktsplaneringen

41 personer uppgav att de hade svarat på tidigare panelfråga om önskade dialogformer och fick en följdfråga om de ansåg att deras idéer hade tagits till var. 7 svarade ja, 19 ansåg att deras synpunkter delvis hade tagits tillvara, 10 svarade nej och 5 avstod att svara på följdfrågan.

Det är oklart hur många som har tagit del av alla sätt att påverka utformningen av Framtidens Tyresö. Bra 39 svarade på enkätfrågan om hur de fått kännedom om den tidiga dialogen. 21 svarade via Tyresöpanelen, 19 att de besökt tyreso.se och 15 hade sett annons och/eller artikel i Mitt i Tyresö.

Två hade när de svarade på enkäten besökt rosa byggboden (som sammantaget under turnén i Tyresö hade cirka 2000 besökare!).

Tyresöpanelen

Flera förslag på hur Tyresöpanelen kan utvecklas lämnades, bland annat:

  • Fler frågeomgångar
  • Fler öppna frågor
  • Mer folkomröstningsutformade frågor i aktuella ärenden
  • Mer stringenta svarsalternativ

Publicerad av: karin.hassler@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2016-03-23

Högermeny

Relaterad information