Tyck till om tyreso.se

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller inte. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller inte ligger utanför prövningen.

När, hur och till vem överklagar man?

  • Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm.
  • Överklagandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet har tillkännagivits på kommunens digitala anslagstavla.

Uppgift om när beslutet tillkännagetts och när det tas ner från anslagstavlan finns också i protokollet för det sammanträde då beslutet fattades.


Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra omständigheter än sådana som klaganden har hänvisat till före överklagandetidens utgång (preklusionsfristen).

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. beslutet inte har kommit till på lagligt sätt,
  2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen
  3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller
  4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva kommunens beslut, inte fatta ett annat beslut. Effekten av ett upphävt beslut blir således att det inte längre finns något beslut i det aktuella ärendet.

Om kommunen har hunnit verkställa ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som redan har gjorts.

Vem kan överklaga?

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning enligt ovan. Medlem är

  • den som är folkbokförd i kommunen,
  • den som äger fast egendom i kommunen,
  • den som ska betala kommunalskatt i kommunen, och
  • Unionsmedborgare som är bosatt i kommunen.

Publicerad av: Kommunkansliet

Senast uppdaterad: 2017-12-19

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Chef kommunkansliet
Jenny Gardbrant
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2