Tyck till om tyreso.se

Laglighetsprövning

Reglerna för laglighetsprövning finns i 10 kap. kommunallagen och handlar om en ren prövning av om ett kommunalt beslut är lagligt eller ej. Frågor kring om det är ett lämpligt beslut som har fattats eller ej ligger utanför prövningen.

När, hur och till vem överklagar man?

  • Överklagandet ska ske skriftligt och skickas till Förvaltningsrätten.
  • Överklagandet ska ha inkommit till Förvaltningsrätten inom tre veckor från att beslutsprotokollet är anslaget på kommunens officiella anslagstavla.

Kommunens officiella anslagstavla finns utanför entrén till Servicecenter i kommunhuset i Tyresö centrum. Uppgift om när anslaget har satts upp och när det tas ned finns också i protokoll för det sammanträde då beslutet fattades.

Förvaltningsrättens prövning

Förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut om den kommer fram till att:

  1. beslutet inte har tillkommit i laga ordning,
  2. beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen eller landstinget
  3. det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
  4. beslutet strider mot lag eller annan författning.

Förvaltningsrätten kan endast upphäva kommunens beslut, inte fatta ett annat beslut. Effekten av ett upphävt beslut blir således att det inte längre finns något beslut i det aktuella ärendet.

Om kommunen har hunnit verkställa ett beslut som sedan upphävs är kommunen skyldig att så långt det är möjligt återställa det som redan har gjorts.

Vem kan överklaga?

 

Alla som är medlemmar i kommunen kan överklaga beslut med laglighetsprövning enligt ovan.


Publicerad av: Kommunkansliet

Senast uppdaterad: 2017-05-05

Högermeny

Kontakt

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunjurist
Engin Ceylan
Postadress:
Tyresö kommun
135 81 TYRESÖ
Besöksadress:
Marknadsgränd 2