Tyck till om tyreso.se

Förvaltningsbesvär

Om du inte är nöjd med det beslut som du har fått av kommunen har du möjlighet att överklaga detta genom förvaltningsbesvär. Reglerna om förvaltningsbesvär finns i förvaltningslagen.

Vem kan överklaga?

Genom förvaltningsbesvär kan beslut överklagas av den person som beslutet angår och om beslutet gått denne emot.

Hur överklagar jag?

För att överklaga ett beslut ska du lämna eller sända en skrivelse till kommunen där du uppger:

  • vilket beslut du vill överklaga
  • varför du anser att beslutet är oriktigt, och
  • vilken ändring du vill ha.

Skrivelsen ska vara ställd till överprövande instans (vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten, men ska skickas till kommunen. Till skrivelsen kan du bifoga handlingar som du anser stöder din uppfattning.

Inom vilken tid ska överklagandet göras?

Ett överklagande skall vara inlämnat till kommunen senast tre veckor efter det att du har tagit del av beslutet.

När överklagandet har nått kommunen kontrolleras att överklagandet har inkommit i rätt tid. Om kommunen bedömer att överklagandet har kommit in för sent fattar kommunen ett beslut att avvisa överklagandet. Detta avvisningsbeslut kan överklagas på samma sätt som själva grundbeslutet.

Vad händer sedan?

Om kommunen anser att beslutet är felaktigt kan beslutet ändras. I annat fall skickas ärendet vidare till överprövande instans, vanligtvis länsstyrelsen eller förvaltningsrätten.

Den överprövande instansen prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.


Publicerad av: Kommunkansliet

Senast uppdaterad: 2016-08-11

Högermeny