Tyck till om tyreso.se

Organisation och styrning

Här finns Tyresö kommuns styrdokument inom området organisation och styrning som antagits av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller kommundirektören.

Policy

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

(antagen av kommunstyrelsen 2016)

Finanspolicy för Tyresö kommun och dess helägda företag

(antagen av kommunfullmäktige 2017) 

 

Planer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019

(antagen av kommunstyrelsen 2016)

Jämställdhetsplan för Tyresö kommun 2015-2017

(antagen av kommunstyrelsen 2015)

Verksamhetsplan kommunövergripande verksamheter 2016 inklusive kontrollplan 2016

(antagen av kommunstyrelsen 2015)

Granskningsplan Medborgarfokus 2016

(antagen av kommunstyrelsen 2015)

Tillgänglighetsplan för Tyresö kommun 2014-2016

(antagen av kommunstyrelsen 2014)

Styrprocess 2.0

(antagen av kommunfullmäktige 2011)

 

Reglementen

Ett reglemente är ett övergripande styrdokument med samlade föreskrifter som grundar sig på lagar och förordningar. Det är kommunfullmäktige som fastställer reglementen för kommunstyrelse och nämnder i kommunen.

Gemensamt reglemente för samtliga nämnder i Tyresö kommun 

(antaget av kommunfullmäktige 2016)

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

(antaget av kommunfullmäktige 2014)

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden 

(antaget av kommunfullmäktige 2014)

Reglemente för byggnadsnämnden 

(antaget av kommunfullmäktige 2016)

Reglemente för valnämnden 

(antaget av kommunfullmäktige 2013)

Reglemente för kommunstyrelsen 

(antaget av kommunfullmäktige 2017)

Reglemente för gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

(antaget av kommunfullmäktige 2012)

Reglemente för socialnämnden

(antaget av kommunfullmäktige 2016)

Reglemente för krisledningsnämnden

(antaget av kommunfullmäktige 2012)

Reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd

(antaget av kommunfullmäktige 2010)

Revisionsreglemente

(antaget av kommunfullmäktige 2006)

Reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner 

(antaget av kommunfullmäktige 2016, gäller från 1 januari 2017)

 

Arbetsordningar

Arbetsformerna för de politiska organen kan regleras ytterligare i så kallade arbetsordningar. 

Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Arbetsordning för kommunledningsutskottet

(antagen av kommunstyrelsen 2017)

Arbetsordning för beredningen för medborgardialog och mångfald

(antagen av kommunstyrelsen 2014)

Arbetsordning för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor

(antagen av kommunstyrelsen 2017)

Arbetsordning för kommunfullmäktige

(antagen av kommunfullmäktige 2010)

Arbetsordning för kommunala funktionshindersrådet

(antagen av kommunstyrelsen 2017)

Arbetsordning för socialutskottet

(antagen av socialnämnden 2014)

 

Bestämmelser för förtroendevalda och politiska partier

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

(antagna av kommunfullmäktige 2014)

Omställnings- och pensionsavtal för förtroendevalda

(antaget av kommunfullmäktige 2014)

Bestämmelser om bidrag till politiska ungdomsförbunden

(antagna av kommunfullmäktige 2014)

 

Förbunds- och bolagsordningar samt ägardirektiv

Förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund

(antagen av kommunfullmäktige 2009)

Förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

(antagen av kommunfullmäktige 2016)

Förbundsordning för samordningsförbundet Östra Södertörn

(antagen av kommunfullmäktige 2013)

Bolagsordning för Tyresö Näringslivsaktiebolag

(antagen av kommunfullmäktige 2017)

Bolagsordning för Tyresö Vindkraft AB

(antagen av kommunfullmäktige 2014)

Bolagsordning för Tyresö bostäder

(antagen av kommunfullmäktige 2014)

Ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB

(antagna av kommunfullmäktige 2014)

Kompletterande ägardirektiv för Tyresö Bostäder AB

(antaget av kommunfullmäktige 2016)

Riktlinjer

Riktlinjer för internationellt samarbete 

(antagna av kommunfullmäktige 2015)

Riktlinjer för arbete med hbt i Tyresö kommun 2014-2016 

(antagna av kommunstyrelsen 2013)

Riktlinjer för lokalförsörjning

(antagna av kommunfullmäktige 2017) 

Instruktion för kommundirektören

(antagen av kommunstyrelsen 2017)


Publicerad av: hillevi.elvhage@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2017-12-14

Högermeny