Tyck till om tyreso.se

Personuppgiftslagen

Tyresö kommun hanterar (behandlar) personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter och åtaganden.

Tyresö kommun hanterar (behandlar) personuppgifter för att kunna fullgöra kommunens alla skyldigheter och åtaganden mot invånare, fastighetsägare, näringsidkare och myndigheter. Till sin hjälp har kommunen ett antal register där personuppgifter finns registrerade, exempelvis inom skola, kultur- och fritid, äldrevård med mera. Personuppgiftslagen (1998:204) innehåller bestämmelser som skyddar den personliga integriteten i samband med behandling av personuppgifter. Inga ”onödiga” uppgifter ska lagras och det ställs kravs på säkerheten i systemen.

 

Behandling av personuppgifter

Det begrepp som används i personuppgiftslagen är behandling av personuppgifter. Med behandling avses till exempel insamling, registrering, lagring och annan användning av personuppgifter.

Personuppgiftslagen gäller både för manuell behandling och IT-behandling. För IT-behandling ställs högre integritetskrav, eftersom IT-behandling ger en annan möjlighet till spridning, sammanställning och samkörning av register. Lagen ger den enskilde en högre skyddsnivå om personuppgifterna finns i ett register.

 

Vad är personuppgifter?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan härledas till en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgifter är personnummer, bild eller namn om en person kan identifieras på grund av uppgifterna.

 

Personuppgiftsansvarig och personuppgiftsombud

Varje nämnd som finns i kommunen är ansvarig för all behandling av personuppgifter som sker inom det egna verksamhetsområdet. Varje nämnd har också utsett ett personuppgiftsombud som bevakar att lagstiftningen följs samt hjälper den registrerade att få ett registerutdrag om så önskas (se nedan), samt ser till att felaktiga personuppgifter blir rättade.

 

Registerutdrag

Varje person som får sina personuppgifter behandlade hos kommunen har rätt att en gång om året få ett utdrag med en sammanställning av de personuppgifter som behandlas om denne. Vänd dig till personuppgiftsombudet i respektive nämnd. Om dina uppgifter behandlas i flera nämnder, räcker det att du vänder dig till en nämnd, så får sammanställningen samordnas av kommunen. Är du intresserad av att få ett registerutdrag underlättar det för kommunen om du kan precisera vad du tror att du finns i för typ av register inom kommunen, till exempel om du är anställd i kommunen, är leverantör åt kommunen, har barn i förskola/skola etc. för att din förfrågan lättare ska kunna slussas till rätt nämnd/nämnder.

 

Tillsynsmyndighet

Den tillsynsmyndighet som granskar att myndigheter och företag följer personuppgiftslagen är Datainspektionen. På Datainspektionens hemsida finns mer information om personuppgiftslagen www.datainspektionen.se

 

Skyddade personuppgifter

I undantagsfall, när en person är utsatt för hot och trakasserier, kan denne beviljas skyddade personuppgifter av Skatteverket. Har du frågor om skyddade personuppgifter, vänd dig till Skatteverket, www.skatteverket.se

 

Personuppgiftsombud i Tyresö kommun 

Barn- och utbildningsnämnden: Carmen Holm Nordquist, nämndsekreterare, tel 08-578 295 19, e-post: Carmen.HolmNordquist@tyreso.se 

Byggnadsnämnden: Johanna Nyrén Andersson, nämndsekreterare, tel 08-578 292 80, e-post: johanna.nyrenandersson@tyreso.se

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och kultur- och fritidsnämnden: Annica Sterner, administratör vid utvecklingsförvaltningen, tel 08-578 29545, e-post: Annica.Sterner@tyreso.se

Kommunstyrelsen: Birgitta Gustafsson, systemförvaltare, tel 08-578 29269, e-post: birgitta.gustafsson@tyreso.se

Socialnämnden: Håkan Wramner, utredare på socialförvaltningens stab, tel 08-578 291 63, e-post: Hakan.Wramner@tyreso.se


Publicerad av: camilla.carss@tyreso.se

Senast uppdaterad: 2018-01-24

Högermeny